Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO

Mariboes gate 13 0183 OSLO
Hunnsvegen 5 2821 GJØVIK

Direktoratet for byggkvalitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim
Organisasjonsnr: 974 760 223
IBAN-NR: NO3763450508979