Når gjelder byggteknisk forskrift (TEK17)?

Finn ut når byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder for arbeid på eksisterende bygninger.

Sist endret 03.02.2022

Hva er byggteknisk forskrift (TEK17)?

Byggteknisk forskrift (TEK17) trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig. Hovedformålet er å bidra til byggverk av god kvalitet i samsvar med plan- og bygningslovgivningen. Forskriften setter krav på viktige områder, for eksempel utearealer, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, inneklima og energi.

Når gjelder byggteknisk forskrift (TEK17) for eksisterende bygninger?

Tiltak på eksisterende byggverk skal følge dagens byggtekniske forskrift (TEK17), se plan- og bygningsloven § 31-2 første ledd. Dette gjelder uavhengig av om arbeidene krever søknad eller er unntatt søknadsplikt. For enkelte bygninger gjelder ikke alle krav i byggteknisk forskrift. Eksempler er driftsbygninger i landbruket, fritidsbolig med én boenhet, midlertidige bygninger samt bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en boenhet, se byggteknisk forskrift § 1-2.

 • Hovedombygging: TEK17 gjelder for hele bygningen
  Ved en hovedombygging vil hele forskriften gjelde for hele bygningen, slik at alle kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) må følges. Les mer om hovedombygging.

 • Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon: Relevante krav i TEK17 gjelder
  For arbeid som er mindre omfattende enn hovedombygging, er det bare de kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) som anses relevante for arbeidene og den delen av bygningen som berøres, som må følges.

  Dersom arbeidene for eksempel er en vesentlig endring av takkonstruksjon, vil det være relevant å se på forskriftens bestemmelser om blant annet konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, fukt og energi, mens bestemmelser om uteareal og universell utforming ikke er relevante. Les mer om vesentlig endring eller vesentlig reparasjon.

 • Vedlikehold: TEK17 gjelder ikke
  Arbeid som anses som vedlikehold faller utenfor virkeområdet til byggesaksdelen av plan- og bygningsloven. Byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder derfor ikke. Les mer om vedlikehold.

Søknad om unntak/fravik fra forskriftens bestemmelser

Ved tiltak på eksisterende bygninger kan det av og til være vanskelig å oppfylle kravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Det er mulig å søke kommunen om unntak/fravik fra kravene. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven § 31-2 i enkelte tilfeller gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til kravene i forskriften.

Det er en forutsetning at søknaden dokumenterer at det ikke er mulig å tilpasse byggverket til kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) uten uforholdsmessige kostnader, og at bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk.

Slik leser du byggteknisk forskrift (TEK17)

TEK17 er i hovedsak bygget opp rundt funksjonskrav og angir flere ytelser som preaksepterte.

For å forstå oppbyggingen av forskriften og hvordan den brukes i byggeprosjekter, se artikkelen Slik leser du byggteknisk forskrift