Dette kan du bygge uten å søke

Flere byggeprosjekter er unntatt søknadsplikt, men det du bygger må være i samsvar med kommunale planer. Kommunen kan for eksempel ha egne bestemmelser om plassering, utforming og størrelse. Kontakt kommunen om du er usikker på om du må søke.

Sist endret 08.11.2019
 • Antenne, panelantenne og parabolantenne

  Du trenger ikke søke om å sette opp:

  • antennesystem med høyde på inntil 5,0 m
  • parabolantenne med diameter på inntil 1,2 m
  • panelantenne med høyde på inntil 2,0 m plassert på en vegg

  Unntaket gjelder kun for ett antennesystem per fasade eller sted. 

  Du må plassere antennen i henhold til krav til helse, miljø og sikkerhet i plan- og bygningsloven, slik at den ikke er en fare for personsikkerheten.

  Du må også søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker.

 • Bruksendring og utleie

  Skal du bruke eller leie ut rom i boligen din til noe annet enn det som rommet er godkjent for, må du søke kommunen om en bruksendring. For å finne ut hva som er godkjent bruk må du sjekke siste godkjente plantegning for boligen din. Denne finner du hos kommunen. Plantegningen kan vise hvilken bruk rommene er godkjent for. Kommunen din kan hjelpe deg med å finne tegningen, og forklare hva som er godkjent bruk. 

  Du må for eksempel søke hvis du:

  • endrer et rom fra tilleggsdel (for eksempel bod) til hoveddel (for eksempel soverom) eller omvendt
  • gjør endringer i boligen din slik at det blir to nye separate boliger
  • vil bruke hele eller deler av boligen din til næringsvirksomhet

  Prøv vår veiviser for å finne ut hva du har lov å bruke et rom i boligen din til. Du kan også lese mer om bruksendring i artiklene "Hva er en bruksendring" og "Bruksendring i eldre boliger".

 • Bygning, tilbygg eller påbygg

  Prøv en av våre veivisere for å finne ut om du må søke om:

   Bygging og rivning er alltid søknadspliktig for:

  • garasjer, boder og andre bygninger over 50 m2
  • tilbygg over 15 m2
  • alle typer påbygg

  Du må også søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker.

 • Fasadeendring (for eksempel skifte tak eller vindu)

  Fasadeendringer er i utgangspunktet søknadspliktige. Endringer som ikke fører til forandringer i bygningens karakter, eller hvor du tilbakefører fasaden til tidligere dokumentert utførelse, kan være unntatt søknadsplikt. Dette forutsetter at kommunens planer ikke sier noe annet.

  Kommunale planer som kommuneplan og reguleringsplan legger ofte begrensninger på hvilke endringer du har lov å gjøre. Planene kan blant annet bestemme fargevalg, materialbruk, plassering og utførelse.

  Hvis det ikke er begrensninger i planene, kan du som regel for eksempel bytte tak – så lenge det verken endrer utseendet på bygningen eller får konsekvenser for bæreevnen til takkonstruksjonen. Du kan også bytte til nye vinduer med samme størrelse og utseende. Skal du bytte til litt større eller mindre vinduer, kan det derimot være søknadspliktig.

  Er du usikker på om endringene dine er søknadspliktige, må du kontakte kommunen.

   

 • Fylling eller planering av terreng

  Enkelte mindre fyllinger og planering av terreng er unntatt søknadsplikt. Fyllingen eller planeringen må starte minst 1 meter fra nabogrense, og høydeforskjellen i forhold til opprinnelig terreng må være inntil

  • 3 meter i spredtbygd strøk
  • 1,5 meter i tettbygd strøk
  • 0,5 meter på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende med tett bebyggelse

  Terrengendringen kan ikke på noe punkt  overstige høydebegrensningen, og du må følge kravene til sikkerhet i byggteknisk forskrift.

  Hva som anses som "mindre", avhenger blant annet av innvirkningen på omgivelsene og for eksempel vil ikke arbeid over store arealer være unntatt.

  Du må også søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker.

 • Gjerde og innhegning mot vei

  En mindre innhegning mot vei med inntil 1,5 meters høyde er unntatt søknadsplikt. Innhegningen kan ikke hindre sikten i frisiktsone mot vei.

  Med mindre innhegning menes åpne, enkle og lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette. Tette, tyngre gjerder, for eksempel skjermvegg eller innhegning som også er støyskjerm, er konstruksjoner som krever søknad og tillatelse.

  Permanente gjerder og anlegg som er behandlet og godkjent etter reindriftsloven er også unntatt søknadsplikt. Det samme er midlertidige gjerder og anlegg som ikke skal stå lenger enn to måneder.

   

  Du må bygge i samsvar med kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker på hva som gjelder for din eiendom.

   

   

   

 • Levegg

  Vil du sette opp en levegg minimum 1,0 m fra nabogrensen, trenger du ikke søke hvis den

  • er inntil 10,0 meter lang
  • ikke på noe sted er over 1,8 meter målt fra terrenget

  Vil du sette opp leveggen nærmere enn 1,0 meter fra nabogrensen, slipper du å søke hvis veggen

  • er inntil 5,0 meter lang
  • ikke på noe sted er over 1,8 meter målt fra terrenget

  Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Du kan for eksempel sette opp en levegg mot hver nabogrense, men skal du sette opp flere levegger i kombinasjon, må du søke om tillatelse.

  Du må også søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker.

 • Reparasjon av bygningstekniske installasjoner

  Du trenger ikke søke om å få reparere bygningstekniske installasjoner som for eksempel

  • ventilasjonsanlegg
  • vann- og avløpsinstallasjoner
  • brannvarslingsanlegg
  • heis

  Med reparasjon menes arbeid som er nødvendig for at installasjonen kan fungere som før. En oppgradering vil være søknadspliktig.

  Innenfor en bruksenhet eller branncelle er også installering, endring og oppgradering av enkle bygningstekniske installasjoner unntatt fra søknadsplikt. For eksempel vil ventilasjonsanlegg og sanitæranlegg i en enebolig være unntatt fra søknadsplikt.

  Du må likevel søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker

 • Solcelleanlegg

  Installering og endring av solenergianlegg i eksisterende bolig vurderes som en enkel installasjon og er unntatt søknadsplikt. Dette forutsetter at endringen skjer innenfor en bruksenhet eller branncelle.

  Du må bygge i samsvar med kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker på hva som gjelder for din eiendom.

 • Støttemur og forstøtningsmur

  Du kan bygge forstøtningsmur uten å søke hvis den er inntil 1,0 meter høy og ligger minst 1,0 meter fra nabogrense. Muren kan være 1,5 meter høy hvis den ligger minst 4,0 meter fra nabogrensen.

  Muren må ikke hindre sikt mot vei.

  Du må søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker.

 • Terrasse, veranda og platting
 • Vei, biloppstillingsplass og parkeringsplass

  Det er ikke søknadspliktig å lage biloppstillingsplasser som ligger minimum 1,0 meter fra nabogrensen.

  Det er heller ikke søknadspliktig å lage interne veier på eiendommen din, for eksempel mellom forskjellige bygninger.

  Det er derimot søknadsplikt å lage ny eller endre avkjørsel. Du kan søke digitalt til Statens vegvesen hvis det gjelder en fylkesvei eller riksvei. Gjelder det en kommunal vei, sender du inn søknad til kommunen din.

  Du må også søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker.

Husk å sjekke lokale planer

Kommunens planer kan begrense hvor du kan bygge, hva du kan bygge og hvor stort du kan bygge.

Planene finner du på kommunens nettsted. Kommunen din kan hjelpe deg med å finne og forstå planene.

Vil du vite mer om hvorfor de kommunale planene er viktig for byggeprosjektet ditt, kan du lese mer her: Forstå planene som bestemmer hva du kan bygge.