Sprinkleranlegg tilstrekkelig som slokkeanlegg

I ny byggteknisk forskrift, TEK17, blir sprinkleranlegg angitt som en preakseptert ytelse for bygninger der det stilles krav om automatisk brannslokkeanlegg.

Sist endret 29.06.2017

Endringen innebærer en presisering om at sprinkleranlegg er tilstrekkelig for å oppfylle kravet i forskriften om automatisk slokkeanlegg.

TEK17 viderefører kravet om at det skal installeres automatisk brannslokkeanlegg i boligbygninger der det er krav om heis, og i bygninger i risikoklasse 6 som omfatter blant annet sykehus, sykehjem og hoteller.

Sprinkleranlegget som skal oppfylle kravet om brannslokkeanlegg må være prosjektert og utført i samsvar med angitte standarder. Se detaljer i faktaboksen til høyre.

Bakgrunn for endringen er at det er behov for å gi en ensartet angivelse av hvilken type slokkeanlegg som er preakseptert. For sprinkleranlegg finnes det en omfattende dokumentasjon og lang erfaring med bruk.

Alternative løsninger

Det åpnes også opp for at det kan benyttes andre typer brannslokkeanlegg. Dette forutsetter imidlertid at det foreligger dokumentasjon for at det alternative brannslokkeanlegget vil gi minst likeverdig beskyttelse og pålitelighet som sprinkleranlegg. Samtidig må det dokumenteres at det slokkemiddelet som brukes ikke kan medføre fare for liv og helse.

Sprinkleranlegg kan kompensere for reduserte ytelser

Sprinkleranlegg er også angitt som en akseptabel løsning der automatisk slokkeanlegg er et kompenserende tiltak for reduserte ytelser. Dette gjelder paragrafene 11-4, 11-7, 11-8, 11-10, 11-14 og 11-17.

I de bygningene hvor det installeres et automatisk sprinkleranlegg, gir veiledningen til TEK17 følgende nye muligheter for å redusere de preaksepterte ytelsene:

  • Redusert brannmotstand for vinduer mot utvendig rømningsvei. Vinduer mot utvendig rømningsvei må ha brannmotstand minst EW 30 i brannklasse 1, og EW 60 i brannklasse 2 og 3.
  • Angrepsvei for brannvesenet kan være sammenfallende med rømningsveier som bare betjener parkeringskjeller