Byggteknisk forskrift (TEK17)

Kapittel 8 Opparbeidet uteareal

Innledning kapittel 8 Opparbeidet uteareal

Dette kapitlet omfatter bestemmelser om opparbeidet uteareal (atkomst, parkering og uteoppholdsarealer) og plassering av byggverk.