Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag til ny § 14-4 annet ledd i byggteknisk forskrift (TEK17) på høring.

Sist endret 20.04.2018

Endring i byggteknisk forskrift - energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2

Status: På høring
Høringsfrist: 11.05.2018
 • Høringsbrev

  Vår ref: 18/1317

   

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag til ny § 14-4 annet ledd i byggteknisk forskrift (TEK17) på høring. Bestemmelsen regulerer energiforsyningen i bygninger med over 1000 m2 oppvarmet BRA. Forskriftsendringen skal etter planen tre i kraft 01.01.2019. Øvrige bestemmelser i kapittel 14 er ikke på høring.

  Energikravene for bygninger er regulert i byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 14. Det stilles krav til hvor energieffektive bygninger skal være, og krav til bygningens energiforsyning. Kravet til energiforsyning er regulert i § 14-4. Andre ledd krever at bygninger over 1000 m2 oppvarmet BRA skal ha energifleksible systemer. Endringene i TEK17 § 14-4 er foreslått som en følge av at Stortinget har fattet to anmodningsvedtak om å skjerpe kravet til energiforsyning, jf. DOK 8:31 S (2015-2016).

  Høringsdokumentene er tilgjengelig på direktoratets nettsider. Høringssvar ønskes primært mottatt elektronisk gjennom direktoratets høringsløsning. Alle som ønsker det kan uttale seg om forslaget, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Eventuelle merknader til forslaget må være mottatt hos Direktoratet for byggkvalitet innen 11.05.2018.*

  Spørsmål om høringen kan rettes til KMD v/Line Bystrøm (line-synnove.bystrom@kmd.dep.no, tlf. 22246793) eller DiBK v/Inger Grethe England (ige@dibk.no, tlf. 452 73 784) eller Knut Helge Sandli (khs@dibk.no, tlf. 909 97 128).

  Med hilsen

  Morten Lie
  direktør

  Christine Molland Karlsen
  avdelingsdirektør

  *Høringsfristen var opprinnelig 20. april 2018

   

 • Høringsnotat
 • Høringsinstanser

  Abelia as
  Advokatforeningen
  Agder Energi
  Arbeids- og sosialdepartementet
  Arkitektbedriftene i Norge
  Arkitektenes Fagforbund
  Arkitektur og designhøgskolen i Oslo
  Asplan Viak AS
  Barne- og likestillingsdepartementet
  Bedriftsforbundet
  BoligMentoren - Norges Huseierforbund
  Boligprodusentenes Forening
  Brødrene Dahl AS
  Byggenæringens Landsforening
  Byggmesterforbundet
  Byggvareindustriens Forening
  Cowi AS
  Direktoratet for forvaltning og IKT
  Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
  DNT Oslo og Omegn
  Drivkraft Norge
  EL & IT-Forbundet
  Energi Norge
  Elektroforeningen
  Elvarme Norge
  Energigass Norge
  Enova SF
  Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
  Entro
  Erichsen & Horgen
  Fellesforbundet
  Finans Norge
  Finansdepartementet
  Flexit
  Forbrukerrådet
  Foreningen for EL- og IKT bedriftene
  Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
  Forsvarsbygg
  Forsvarsdepartementet
  Fortidsminneforeningen
  Forum for plan- og bygningsrett
  FutureBuilt
  Gaia Arkitekter
  Gasnor
  GK Norge
  Glava AS
  Grønn Byggallianse
  Hafslund
  Helse- og omsorgsdepartementet
  Helsedirektoratet
  Hjellnes Consult
  Hovedorganisasjonen Virke
  Husbanken
  Huseiernes Landsforbund
  Justis- og beredskapsdepartementet
  Klima- og miljødepartementet
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Kommunenes Sentralforbund (KS)
  Konkurransetilsynet
  Kulturdepartementet
  Kunnskapsdepartementet
  Landbruks- og matdepartementet
  Miljødirektoratet
  Miljøstiftelsen Bellona
  Miljøstiftelsen ZERO
  Multiconsult AS
  Nasjonalt folkehelseinstitutt
  NKF-byggesak
  Norconsult AS
  Norges Astma- og Allergiforbund
  Norges Bygg- og eiendomsforening
  Norges Byggmesterforbund
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  Norges Naturvernforbund
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Norges vassdrags- og energidirektorat
  Norima
  Norsk Bioenergiforening
  Norsk Eiendom
  Norsk Elvarmeforening
  Norsk Fjernvarme
  Norsk Huseierforening
  Norsk solenergiforening
  Norsk Teknologi
  Norsk Varme
  Norsk varmepumpeforening
  Norsk varmeteknisk forening
  Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
  Norske Arkitekters Landsforbund
  Norske Boligbyggelags Landsforbund
  Rørentreprenørene Norge
  Norske Rørgrossisters forening
  Nærings- og fiskeridepartementet
  Næringslivets Hovedorganisasjon
  OBOS
  Olje- og energidepartementet
  Rambøll
  Regelrådet
  Regjeringsadvokaten
  Riksantikvaren
  Rådgivende ingeniørers forening
  Sametinget
  Samferdselsdepartementet
  Selvaag Bolig AS
  SINTEF Byggforsk
  SINTEF Energiforskning
  Skanska Norge
  Standard Norge
  Statistisk sentralbyrå
  Statnett
  Statsbygg
  Statsministerens kontor
  Svanemerket
  Sweco
  Sykehusbygg HF
  Teknisk-naturvitenskapelig forening
  Teknologisk institutt
  Treindustrien
  Turistforeningen
  Undervisningsbygg Oslo
  Utenriksdepartementet
  Veidekke ASA
  Fylkesmannsembetene, fylkeskommunene og kommunene

   

Kommenter på høringen