Høring: Endring av blankett 5148 Samsvarserklæring

Direktoratet for byggkvalitet sender med dette ut forslag til endring av blanketten om samsvarserklæring.

Sist endret 02.11.2018

Bakgrunn for høringen

Byggesaksforskriften (SAK) § 8-1 tredje ledd ble endret 1. oktober 2018. Endringen gjelder hvilke arbeider som gjenstår for å tilfredsstille tilstrekkelig sikkerhetsnivå når det søkes om midlertidig brukstillatelse.

For å oppfylle forskriften og veiledningen er det behov for å legge inn det nye informasjonsfeltet «Sikkerhetsnivå og arbeider som vil bli utført innen 14 dager» i blanketten for samsvarserklæring.

Dette er den samme informasjonen som ansvarlig søker skal opplyse om i Søknad om midlertidig brukstillatelse (blankett 5169).

Endret forskriftstekst og ny veiledning

I tillegg til forskriftsteksten, er også veiledningen til bestemmelsen endret.

§ 8-1 tredje ledd er endret til

"Der det søkes om midlertidig brukstillatelse, skal søker identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse. Kommunen kan utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-10 foreligger.»

Om gjenstående arbeider som skal ferdigsstilles i løpet av de første 14 dagene, sier nå veiledningen:

"Arbeid med sikkerheten som ferdigstilles innen fjorten dager.

Det er adgang til å ferdigstille arbeider som har betydning for tiltakets sikkerhetsnivå i inntil 14 dager fra søknadstidspunktet. Når det er oppgitt i søknaden at det gjenstår arbeider med sikkerheten, må søker beskrive hvilke arbeider som gjenstår, og bekrefte at arbeidene skal fullføres innen fjorten dager.

Når arbeidene er utført, må ansvarlig utførende sende ny samsvarserklæring til ansvarlig søker. Samsvarserklæringen skal bekrefte at sikkerheten er tilfredsstillende innenfor det aktuelle ansvarsområdet. Ansvarlig søker sender deretter en bekreftelse til kommunen om at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå for å tas i bruk. Det er ikke krav om at gjennomføringsplanen sendes kommunen på nytt, men ansvarlig søker må oppdatere gjennomføringsplanen i samsvar med SAK10 § 5-3".

Høring

Forslag til korrigert blankett for Samsvarserklæring legges nå ut på en offentlig høring. Merknader kan sendes post@dibk.no innen 16. november 2018. Merk e-posten med 18/8671.