Høring: Nasjonale sjekklister for byggesak

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sender med dette ut forslag til nasjonale sjekklister for byggesaksbehandling på offentlig høring.

Sist endret 06.01.2017

Intensjon med sjekklistene

KS (kommunenes interesseorganisasjon) har i samarbeid med blant andre DiBK, utarbeidet anskaffelsesdokumenter for eByggesak, nye digitale saksbehandlingssystem for byggesak, på vegne av kommunene. Nye nasjonale sjekklister for byggesak skal inngå i revidert kravsspesifikasjon for eByggesak som skal være klar i første halvår 2017.

Formålet med nasjonale sjekklister er å:

  • bidra til mer ensartet saksbehandling
  • skape trygghet i saksbehandlingen
  • legge til rette for strukturerte, maskinlesbare sjekklister
  • etablere ett felles sted for oppdatering av endringer

Sjekklistene skal legges på Fellestjenester Bygg som er DiBK sin nye plattform på Altinn for maskinlesbar informasjon, og skal kunne hentes opp både av ulike saksbehandlingssystem og søknadssystem. I tillegg vil utskriftsversjon publiseres på dibk.no.

Hvordan skal sjekklistene leses?

Høringsversjonen av sjekklistene er satt opp i Excel-format hvor kolonne E til J viser i hvilken søknadstype de ulike sjekkpunktene er aktuelle for. I tillegg finnes det mange underliggende lister som åpnes ved å trykke på +-tegnene i venstre marg.

De underliggende listene er markert med lys grå farge, men veiledningstekst er markert med en mørkere grå farge og kursiv skrift.

I kolonne A har vi antydet hvorvidt sjekkpunktet skal kunne sjekkes automatisk eller manuelt, men dette vil trolig endre seg over tid etter hvor avanserte systemene blir, samt hvor tilrettelagt regelverket blir.

Høringsfristen har utløpt.

Svar på høringen

Høringsfristen har utløpt.