Høring av endring i DOK-forskriften

EU-kommisjonen har foreslått to rettsakter som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Høringsfristen er 27. oktober 2017.

Sist endret 15.09.2017

Siden rettsakten er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett.

Hvis det blir substansielle endringer i den endelige EU-rettsakten, vil vi vurdere behovet for ny høring i Norge.

Hovedinnholdet i rettsaktene

EU-kommisjonen har lagt frem forslag til to delegerte kommisjonsforordninger om klassifisering uten testing for brannpåvirkning og brannmotstand for produktene

  • Krysslimt massivtreelement etter den harmoniserte standarden EN 16351
  • Laminert konstruksjonsvirke (LVL-virke) etter den harmoniserte standarden EN 14374

 

Svar på høringen

Høringssvar kan sendes til post@dibk.no, merket med 17/7205.

Høringsfristen er 27. oktober 2017.