Høring av endring i DOK-forskriften

EU-kommisjonen har foreslått to rettsakter som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Høringsfristen var 4. juli 2018.

Sist endret 06.06.2018

Siden rettsakten er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett.

For å sikre en rask gjennomføring, sendes rettsaktene på høring før de er inne i EØS-avtalen. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsaktene.

Hovedinnholdet i rettsaktene

EU-kommisjonen har lagt frem forslag til to delegerte kommisjonsvedtak om fastsettelse av system for vurdering og verifisering av ytelser for produktene

  • festeanordninger som brukes for å hindre fallulykker fra større høyder og
  • sandwichpaneler med metallkledning for bruk i bærende konstruksjoner.