Høring av endring i DOK-forskriften

EU-kommisjonen har vedtatt to rettsakter som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Høringsfristen er 25. august 2017.

Sist endret 13.07.2017

Disse rettsaktene er EØS-relevante og er i prosess for å bli tatt inn i avtalen. Dermed er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett.

For å sikre en rask gjennomføring, sendes rettsaktene på høring før de er inne i EØS-avtalen. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsaktene.

Hovedinnholdet i rettsaktene

EU-kommisjonen har lagt frem forslag til to delegerte kommisjonsforordninger om klassifisering uten testing for brannpåvirkning for produktene

  • utvendig og innvendig puss basert på organiske bindemidler i henhold til den harmoniserte standarden EN 15824,
  • mørtel for murverk i henhold til den harmoniserte standarden EN 998-1,
  • limtre og limt laminert tre i henhold til den harmoniserte standarden EN 14080 og
  • fingerskjøtt konstruksjonsvirke i henhold til den harmoniserte standarden EN 15497.