Høring av mindre endring i byggevareforskriften

EU-kommisjonen har vedtatt en rettsakt som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Høringsfristen er 12. september 2019.

Sist endret 15.08.2019

Siden rettsakten er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett.

Publisering av europeiske bedømmelsesdokumenter

EU-kommisjonen har vedtatt en rettsakt om publisering av seks europeiske bedømmelsesdokumenter. For å sikre en rask gjennomføring sendes rettsakten på høring før den er inne i EØS-avtalen. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsakten.