Teknisk høring: Frostmotstand for takstein

Europakommisjonen sender et utkast til delegert rettsakt om innføring av klasse for frostmotstand for takstein (dekket av NS-EN 1304) på høring.

Sist endret 19.05.2016

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN mener det er hensiktsmessig at byggevareprodusenter dokumenterer og angir frostmotstanden til takstein i form av klasser dekket av NS-EN 1304: Takstein og tilbehørstein av tegl - Produktkrav og definisjoner.

Europakommisjonen har derfor sendt på høring et utkast til delegert rettsakt med et vedlegg som foreslår at følgende klasser for frostmostanden innføres inn i NS-EN 1304:

  • Level 1 (150 cycles): minimum 150 cycles. If after 150 cycles none of the tiles shows any of the damage described as unacceptable according to EN 539-2:2013, Table 1.
  • Level 2 (90 cycles): 90 – 149 cycles. If after 90 cycles none of the tiles shows any of the damage described as unacceptable according to EN 539-2:2013, Table 1.
  • Level 3 (30 cycles): 30 – 89 cycles. If after 30 cycles none of the tiles shows any of the damage described as unacceptable according to EN 539-2:2013, Table 1.

Klassene er nærmere omtalt i utkastet til den delegerte rettsakten (pdf).

Innsending av høringssvar

Direktoratet for byggkvalitet har ansvar for at disse klassene er i henhold til de tekniske kravene som byggteknisk forskrift (TEK10) fastsetter.

Direktoratet ønsker i tillegg å få innspill fra bransjen om disse foreslåtte klassene ellers er hensiktsmessig for å sikre at norske interesser er ivaretatt.

Fristen for å gi høringssvar gikk ut 25.05.2016.

Om tekniske høringer

Forenklet høring skal sikre at norske interesser blir ivaretatt når europeiske, tekniske krav til byggevarer behandles i EU. Alle rettsakter som er innlemmet i EØS-avtalen skal gjennomføres i norsk rett, og derfor sendes ut på høring. For å sikre at norske interesser tas med i behandlingen av europeiske krav, åpner Direktoratet for byggkvalitet for innspill gjennom forenklede høringer.