Tekniske høringer: Innføring av klasser i NS-EN 15101-1, NS-EN 13561, og NS-EN 16361.

Europakommisjonen sender et utkast til tre delegerte rettsakter om innføring av klasser NS-EN 15101-1 (Plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI) NS-EN 13561 (utvendige persienner og markiser), NS-EN 16361 (elektrisk drevne dører) på høring.

Sist endret 19.05.2016

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN mener det er hensiktsmessig at byggevareprodusenter dokumenterer og angir følgende egenskaper i form av klasser:

I NS-EN 15101-1

  • Horizontal settlement
  • Short-term water absorption performance

I NS-EN 13561

  • Motstand mot vindlast

I NS-EN 16361

  • Motstand mot vindlast
  • Lufttetthet

Europakommisjonen har derfor sendt på høring et utkast til tre delegerte rettsakter med vedlegg der forslag til klassene er nærmere beskrevet:

Forslag til klasser I NS-EN 15101-1 (pdf)

Forslag til klasser I NS-EN 13561 (pdf)

Forslag til klasser I NS-EN 16361 (pdf)

Innsending av høringssvar

Direktoratet for byggkvalitet har ansvar for at disse klassene er i henhold til de tekniske kravene som byggteknisk forskrift (TEK10) fastsetter.

Direktoratet ønsker i tillegg å få innspill fra bransjen om disse foreslåtte klassene ellers er hensiktsmessig for å sikre at norske interesser er ivaretatt.

Frist for å gi høringssvar gikk ut 23.06.2016.

Om tekniske høringer

Forenklet høring skal sikre at norske interesser blir ivaretatt når europeiske, tekniske krav til byggevarer behandles i EU. Alle rettsakter som er innlemmet i EØS-avtalen skal gjennomføres i norsk rett, og derfor sendes ut på høring. For å sikre at norske interesser tas med i behandlingen av europeiske krav, åpner Direktoratet for byggkvalitet for innspill gjennom forenklede høringer.