Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-pandemien

Midlertidig forskrift i forbindelse med Covid 19-pandemien

Om denne forskriften

Utbruddet av koronaviruset kan føre til akutt behov for å ta i bruk eksisterende bygg midlertidig til helse- og omsorgstjenester, som for eksempel legevakt eller lagring av materiell. Det vil i den forbindelse kunne være nødvendig å fravike plan- og bygningsloven for å legge til rette for rask behandling etter plan- og bygningsloven.

Det er vedtatt en midlertidig forskrift som skal bidra til at kommunene, og helsemyndighetene, får økt handlingsrom til å iverksette nødvendige tiltak raskt.

Kommunene kan etter forskriften gjøre unntak fra krav om søknad etter plan- og bygningsloven § 20-2 for tidsbestemt bruksendring av byggverk og plassering av midlertidige byggverk som skal brukes til helse- og omsorgstjenester. Det kan også gis unntak fra krav om nabovarsel.

Hvis det er behov for dispensasjon fra plan, er det i forskriften gitt stramme tidsfrister for både kommunen og statlige myndigheter. Kommunen er gitt rett til å behandle og avgjøre dispensasjonen dersom statlige myndigheter ikke overholder fristene.

Det er i forskriften gjort unntak fra en rekke byggtekniske krav. Krav til forsvarlig sikkerhet ligger fast.

Forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til 1. januar 2021. Det vil bli sendt brev til alle landets kommuner og fylkesmannsembeter om forskriften.

Hjemmel

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16. mars 2020 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 19-2, § 20-1, § 20-4, § 20-5, § 21-3, § 21-8, § 23-8, § 30-5 og § 31-2.