Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-pandemien

§ 1. Unntak fra krav om søknad og tillatelse

Kommunen kan fatte vedtak om unntak fra krav om søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-2 for tidsbestemt bruksendring og midlertidig plassering av byggverk som skal brukes til helse- og omsorgstjenester eller sosiale tjenester, bolig for personell eller lagring av materiell og utstyr i forbindelse med Covid 19-pandemien. Unntak omfatter også rett til å foreta de endringer av byggverket som anses nødvendig.

Vedtak etter første ledd skal fattes innen 5 dager. Unntak fra krav om søknad og tillatelse kan gis for inntil seks måneder, og forlenges én gang etter denne forskriften.

Vedtak etter første ledd kan bare fattes etter anmodning fra statlig, fylkeskommunal eller kommunal myndighet.