Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-pandemien

§ 2. Kommunens behandling av søknad om midlertidig dispensasjon fra plan

Midlertidig plassering av byggverk er, med mindre planen selv oppstiller forbud mot denne type tiltak, ikke avhengig av dispensasjon fra plan.

Der tidsbestemt bruksendring eller plassering av midlertidig byggverk er avhengig av dispensasjon fra plan eller planbestemmelser, skal søknad om dispensasjon avgjøres av kommunen innen fem dager. Fristen kan ikke forlenges.

Fristen løper i den tiden søknaden er til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter, jf. plan- og bygningsloven § 19-1. Statlige og regionale myndigheter skal uttale seg eller fatte vedtak innen tre dager fra de mottar søknaden elektronisk fra kommunen. Fristen kan ikke forlenges. Kommunen kan behandle og avgjøre saken etter plan- og bygningsloven straks selv om fristen ikke overholdes.