Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-pandemien

§ 5. Behandling av klage

En klagesak skal forberedes av kommunen og sendes klageinstansen innen fem arbeidsdager etter at klagefristen er utløpt, jf. forvaltningsloven § 29. Klageinstansen skal avgjøre saken innen fem arbeidsdager. Fristene kan ikke forlenges.

Oversitter kommunen fristen i første ledd, kan klagen tas under behandling av klageinstansen. Klageinstansen kan overprøve avgjørelsen til kommunen.