Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 39 Underretning

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstater om organer som har tillatelse til å utføre tredjemannsoppgaver i forbindelse med vurdering og verifikasjon av ytelse i henhold til denne forordning (heretter kalt «tekniske kontrollorganer»).