Artikkel 54 Erfaringsutveksling - Direktoratet for byggkvalitet

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 54 Erfaringsutveksling

Kommisjonen skal sørge for at det organiseres erfaringsutveksling mellom medlemsstatenes nasjonale myndigheter med ansvar for meldingspolitikken.