Artikkel 55 Samordning av tekniske - Direktoratet for byggkvalitet

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 55 Samordning av tekniske kontrollorganer

Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning av og samarbeid mellom organer som er utpekt i henhold til artikkel 39, iverksettes og forvaltes på hensiktsmessig måte i form av en gruppe av tekniske kontrollorganer.

Medlemsstatene skal sørge for at de organer de har utpekt, deltar i denne gruppens arbeid, enten direkte eller gjennom utpekte representanter, eller sørge for at de tekniske kontrollorganers representanter underrettes om dette.