Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 65 Oppheving

  1. Direktiv 89/106/EØF oppheves.

  2. Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som henvisninger til denne forordning.