Byggesaksforskriften (SAK10)

Kapittel 15 Kommunens tilsyn

§ 15-3. Tidsavgrensede krav om tilsyn

 • Innledning til veiledning § 15-3

  Fra 1. januar 2013 til 31. desember 2014 skal kommunen gjennomføre tilsyn med at kravene til universell utforming og energibruk er oppfylt i tiltaket. Fagområdene er valgt fordi kravene er nye eller krever en viss omstilling. Hver periode avsluttes med oversendelse av en vurdering av tilsynene til departementet, delegert til Direktoratet for byggkvalitet.

  Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. § 25-2 tredje ledd.

  Det er gitt ut en veiledning for kommunalt tilsyn med plan- og bygningslovens krav til byggavfall (HO-3/2011). Det er også gitt ut veiledninger om kommunalt tilsyn innenfor områdene energi og universell utforming.

  Direktoratet har utviklet en applikasjon for iPad til bruk i tilsynsarbeidet.

Kommunen skal i en periode på 2 år fra 1. januar 2013, la følgende inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder, jf. § 15-1 første ledd bokstav c:

- At krav til universell utforming er oppfylt i tiltaket

- At krav til energibruk er oppfylt i tiltaket.

 • Veiledning til første ledd

  I perioden 2013 og 2014 var kravene til universell utforming og energibruk prioriterte fokusområder for tilsyn.

  Bakgrunnen for at disse fagområdene ble prioritert var at reglene var relativt nye og at kravene er av stor samfunnsmessig betydning.  Det ble derfor ansett viktig å overvåke innarbeidingen og oppfølgingen.

Kommunen skal i en ny periode på 2 år fra 1. januar 2016, la følgende inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder, jf. § 15-1 første ledd bokstav c:

- At krav til kvalifikasjoner er oppfylt i tiltaket, jf. tredje del. Kvalifikasjoner og ansvar

- At krav til produktdokumentsjon av byggevarer er oppfylt, jf. forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK).

 • Veiledning til andre ledd

  I perioden 2016 og 2017 skal kvalifikasjoner og produktdokumentasjon være prioriterte fokusområder for kommunalt tilsyn.

  Tilsyn innenfor disse områdene er prioritert fordi det er foretatt endringer i regelverket som krever en viss omstilling. De nye fokusområdene skal innarbeides i kommunens tilsynsstrategi.

  Tilsyn med kvalifikasjoner skal bidra til å kompensere for opphør av kommunal forhåndsvurdering og godkjenning. Tilsynet vil ha en forebyggende effekt og sikre etterlevelse av regelverket. Fra 1.1.2016 er regelverket endret slik at foretak selv erklærer ansvarsrett i byggesaken. Ansvarsretten oppstår når erklæringen er sendt kommunen og foretaket kan starte arbeidet umiddelbart.

  Tilsyn med kvalifikasjoner vil motvirke at foretak som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene får være aktører i byggetiltak. Ved tilsyn skal foretaket dokumentere at det oppfyller krav til relevant utdanning og praksis. Aktivt tilsyn skal bidra til at flere byggverk gjennomføres av foretak med nødvendig kompetanse slik at byggverket oppføres med god kvalitet.

  Tilsyn med produktdokumentasjon er prioritert tilsynsområde i hovedsak fordi det er avdekket at aktørene i byggebransjen har svært varierende kunnskap om produktdokumentasjon til byggevarer. Produktdokumentasjonen er avgjørende for at prosjekterende og utførende skal kunne velge riktig byggevare slik at det ferdige byggverket kan oppfylle de krav som stilles til kvalitet etter byggteknisk forskrift. Byggebransjen industrialiseres i større grad og valg av produkter har derfor stadig større betydning for kvaliteten på det som bygges.

  Mer veiledning om gjennomføring av tilsyn generelt og tilsyn med de prioriterte fokusområdene finnes i egne temaveiledere på våre nettsider. Her finner du også forslag til sjekklister og brevmaler som kommunen kan benytte ved tilsyn. 


Ved utløpet av hver 2-årsperiode skal kommunen sende en oversikt med vurdering av tilsyn etter denne bestemmelsen til departementet.

 • Veiledning til tredje ledd

  Etter utløpet av periodene skal kommunene rapportere til Direktoratet for byggkvalitet om gjennomførte tilsyn innenfor de prioriterte tilsynsområdene. Rapporteringen skjer elektronisk. Kommunene får nærmere informasjon når det nærmer seg tidspunktet for innrapportering. Det er i første rekke ønskelig med en oversikt over antall gjennomførte tilsyn, antall avvik som er avdekket og kommunens bruk av reaksjoner og sanksjoner.  Oversikt over hva som skal rapporteres etter utløpet av 2017 finnes i temaveilederne til de prioriterte fokusområdene på våre nettsider.

  En slik tilbakemelding vil blant annet kunne brukes av departementet for å vurdere hvorvidt det bør stilles krav om kontroll på disse områdene, om kravet til tilsyn skal fortsette, eller om kravene er tilstrekkelig innarbeidet slik at det ikke er nødvendig med krav om kontroll eller særskilte krav om tilsyn. Krav om kontroll er relativt omfattende, samtidig som regelverket om kontroll er nytt, og må innarbeides. Det er derfor naturlig å starte med at kommunene overvåker regelverket i større grad, og deretter vurdere problemstillingen og eventuelt krav om kontroll på bakgrunn av kommunenes erfaringer.

  Det presiseres at de områdene som er nevnt i første og andre ledd skal inngå i kommunenes prioriteringer, men det er fremdeles kommunene selv som bestemmer omfang, intensitet, ressursbruk, organisering, metoder osv.

Endringshistorikk § 15-3