Revisjon av byggevareforordningen

EU har startet en prosess hvor de vurderer om byggevareforordningen skal revideres. Dette er et arbeid som vi følger tett.

Sist endret 21.02.2023

Revisjonen av byggevareforordningen har vært varslet i flere år. Det har over lengre tid vært diskusjoner knyttet til utfordringer og mangler ved den nåværende byggevareforordningen.

Den nye byggevareforordningen skal bidra til å:

  • løse problemet knyttet til publisering av standarder
  • redusere nasjonale handelshindringer
  • forbedre håndhevingen av regelverket og markedstilsynet
  • lage et klarere og forenklet regelverk
  • redusere den administrative belastningen gjennom forenkling og digitalisering
  • sikre trygge byggevarer på markedet
  • redusere den samlede klima- og miljøbelastningen fra byggevarer

Informasjon om prosessen

Kommisjonen har opprettet en egen nettside om revisjonsprosessen. Her finner man lenker til rapporter, studier og konsultasjoner som Kommisjonen har gjennomført de siste årene. Kommisjonen har også lagt ut et forslag til ny forordning på høring.

Hensikten med forslaget er å styrke og forbedre det europeiske markedet for byggevarer. Norge er en del av dette markedet gjennom EØS-avtalen og en revidert forordning vil mest sannsynlig gjennomføres i norsk rett. Under er en oversikt over de ulike trinnene i prosessen for å innføre en ny forordning i Norge.

Arbeidet med det underliggende regelverket

Samtidig som Kommisjonen reviderer byggevareforordningen har de også startet en prosess for å revidere det underliggende regelverket til byggevareforordningen, dvs. harmoniserte standarder, EADer og EU-kommisjonens utfyllende bestemmelser. Dette arbeidet kalles «CPR Acquis». Formålet med denne gjennomgangen er å sikre at det underliggende regelverket er i samsvar med byggevareforordningen.

Arbeidet er delt inn i ulike undergrupper basert på ulike produktgrupper, som ferdigstøpt betong og dører/vinduer. Kommisjonen har laget en oversikt over alle produktgruppene og hvilken rekkefølge de skal prioriteres. Det er mulighet for norske interessenter å delta i disse gruppene. Hvis du ønsker å delta i dette arbeidet kan du sende oss en e-post til [email protected] (merket med «CPR Acquis»).