Spørsmål og svar om byggevarer

Hva er en byggevare eller en ytelseserklæring? Hvilke regler gjelder ved import av byggevarer til Norge? Hvordan er det europeiske regelverket for omsetning av byggevarer? Finn svaret her.

Sist endret 12.03.2019
 • Hva er en byggevare?

  En byggevare en vare som varig bygges inn i byggverk, og som påvirker byggverkets grunnleggende krav. Kjøkkeninnredninger, markiser, eller vanlig maling anses derfor ikke som en byggevare. Brannhemmende maling er derimot en byggevare. Fliser og lim for fliser anses også som en byggevare.

  For å vite om en vare anses som en byggevare, er det lurt å ta utgangspunkt i byggevareforordningens liste over produktgrupper.

 • Hva er en ytelseserklæring?

  En ytelseserklæring er et dokument fra produsenten som beskriver egenskapene og tilsiktet bruk av en byggevare. Ytelseserklæring er obligatorisk for produkter som er dekket av en harmonisert produktstandard eller der produsenten har skaffet seg en europeisk teknisk vurdering fra og med 01.07.2013 for Europa og 01.01.2014 i Norge.

  Ytelseserklæringen skal være på norsk, dansk eller svensk når byggevaren omsettes i Norge. Se eksempel på en ytelseserklæring her (pdf)

  Bruk også et internettsøk med søkeordene ”ytelseserklæring” eller ”declaration of performance” for flere konkrete eksempler.

 • Hva kreves av dokumentasjon for sammensatte produkter?

  For sammensatte produkter som settes sammen på byggeplass med enkelte byggevarer skal ansvarlige utførende kunne legge frem dokumentasjon til de enkelte byggevarer som inngår i det sammensatte produktet. Dokumentasjon for sammensetning, og dermed for det ferdige sammensatte produktet, skal utarbeides av prosjekterende og/eller utførende.

  Sammensatte produkter som produseres som enhet på fabrikk og som leveres som sådan på byggeplass skal produsent dokumentere egenskaper som enhet, fordi produsent leverer produktet som enhet rett fra fabrikk. I tillegg skal byggevarene som inngår i det sammensatte produktet ha tilstrekkelig dokumentasjon.

 • Jeg ønsker å importere et ferdig trehus fra utlandet. Hva er reglene og hva er det som kreves av dokumentasjon?

  Ferdigbygd hus anses som en byggevare og må ha dokumenterte egenskaper som sådan.

  Produsent kan velge å skaffe seg en europeisk teknisk vurdering på bakgrunn av den såkalte harmonisert teknisk spesifikasjon ETAG-007 (prefabrikkerte byggmoduler i tre). Produsent kan da CE-merke byggmoduler og omsette den i hele EØS-området. Hvorvidt produktet kan brukes i Norge avhenger om det ferdigbygde huset oppfyller de tekniske krav i byggteknisk forskrift.

  Hvis ikke produsent har en europeisk teknisk godkjenning, må produsent uansett dokumentere egenskapene til ferdighuset, dvs. i tillegg til dokumentasjon for de enkelte komponentene som inngår i det ferdighuset. Dokumentasjon til produktet som enhet vil som regel kreve en tredjepartsvurdering i form av en produktsertifisering og produksjonskontroll i fabrikk.

  Vær oppmerksom på at kommunen kan nekte å utstede ferdigattest dersom det ferdigbygde huset ikke har riktig produktdokumentasjon.

 • Jeg har tenkt å importere overtrykkshaller i Norge. Hva er det som kreves av dokumentasjon?

  Følgende produktegenskaper må være dokumentert: Mekanisk motstandsevne og stabilitet (dukens rivestyrke, dukens strikkestyrke, skjærestyrke i skjøt), og stabilitet, brannpåvirkning, og isolasjonsevne.

  I tillegg kreves det at produsent legger frem bevis på at et tredjepartsorgan (akkreditert sertifiseringsorgan eller et utpekt teknisk kontrollorgan) har utført en vurdering av produksjonskontroll i fabrikk av selve duken.

  Dette innebærer en innledende fabrikkinspeksjon, en sertifisering av fabrikkens produksjonskontroll, samt overvåkning av produksjonskontrollen.

  Dersom duken forutsettes brukt i byggverk der det stilles brannkrav til konstruksjonen, gjelder som regel attestasjonssystem 3 for dukens egenskaper ved brannpåvirkning. Det betyr at er teknisk kontrollorgan, eventuelt et akkreditert sertifiseringsorgan, må utføre en innledende typeprøving for denne egenskapen.

  Dersom dukens egenskaper ved brannpåvirkning endres under produksjonsprosessen, for eksempel ved at det tilsettes brannhemmende kjemikaler, eller lignende, vil attestasjonssystem 1 være gjeldende. Det betyr at et teknisk kontrollorgan, eventuelt et akkreditert sertifiseringsorgan, i tillegg må gjennomføre en sertifisering med hensyn til egenskapen.

 • Kan et CE-merket produkt brukes i byggverk uten videre?

  CE-merking betyr at en byggevare er i samsvar med byggevaredirektivet. CE-merking sier mye om produktets kvalitet, men ingenting om en byggevare vil medvirke til at byggverk tilfredsstiller kravene i byggteknisk forskrift (TEK). Dette må prosjekterende, entreprenører og sluttbrukere sjekke.

 • Er det slik at et produkt som er tilgjengelig i andre EØS-land kan importeres til Norge uten videre?

  Et CE-merket produktet kan importeres til Norge fordi CE-merking betyr at produkter er i samsvar med byggevaredirektivet, som sikrer det frie byggevarebyttet.

  For ikke-CE-merkede produkter, er reglene mer komplisert. I utgangspunktet skal byggevarer som lovlig omsettes i andre EØS-land godtas i Norge uten ytterligere produktdokumentasjon. Dette gjelder kun dersom det som kreves av dokumentasjon i eksportlandet tilsvarer det som kreves av dokumentasjon i Norge.

  For eksempel vil brannhemmende maling, som omsettes i England uten produktsertifikat, ikke uten videre godtas i Norge hvor vi krever produktsertifisering. Dette fordi brannhemmende maling har meget stor betydning for byggverk.

  Et annet eksempel er overtrykkshaller. De norske klimatiske forhold gjør at overtrykkshaller som omsettes i EØS-land i Sør-Europa, ikke uten videre vil kunne omsettes i Norge. Dette fordi vi i Norge har større fokus på visse egenskaper, som for eksempel snølast. Det gjør at direktoratet vil kunne kreve ytterligere produktdokumentasjon for dukens styrke for eksempel.

 • Er sertifikater og rapporter fra andre europeiske tekniske kontrollorgan eller akkrediterte organer likestilt med norske?

  Ja. Men organer må enten være akkreditert (det kan man vanligvis sjekke på nettsiden til akkrediteringsorganer) eller utpekt som teknisk kontrollorgan i NANDO-basen.

 • Hva er en innledende typeprøving?

  Innledende typeprøving er et komplett sett med tester eller andre prosedyrer (for eksempel en beregning) som er beskrevet i den tekniske spesifikasjonen (harmonisert produktstandard eller europeiske vurderingsdokumenter), for å fastslå produktenes representative ytelser.

  • I attestasjonssystemer 4 , 2, og 2+ er det produsent som har ansvar for å utføre den innledende typeprøving.
  • I attestasjonssystemer 3, 1 og 1 + er det et utpekt teknisk kontrollorgan som skal utføre innledende typeprøving.
 • Hvordan kan jeg finne ut om en produsent har europeisk teknisk godkjenning?

  Du finner en oversikt over europeiske tekniske godkjenninger på nettsiden til EOTA, den europeiske organisasjonen av godkjenningsorgan. Du kan også besøke nettsiden til de ulike nasjonale representantene i EOTA, som har myndighet til å utstede europeiske tekniske godkjenninger.

  Oversikt over nasjonale representanter i EOTA finner du også på EOTA sin nettside.

  I Norge er det SINTEF Byggforsk som utsteder europeiske tekniske godkjenninger.

 • Hvordan kan jeg sjekke om det er behov for en tredjepartsvurdering eller ikke?

  Gå i NANDO-basen, velg legislation, og deretter 89/109, construction products directive. Du får da opp listen over vedtak fra Europakommisjonen som fastsetter hvilken form for kontroll som er aktuell for mange produktgrupper. 

  Dersom en byggevare faller inn under en produktgruppe, bør man følge attestasjonssystemet som Europakommisjonen er valgt.

 • Hvilke regler for omsetning og bruk av byggevarer gjelder i andre EØS-land?

  En rekke europeiske land har opprettet et såkalt kontaktpunkt for byggevarer. Listen over kontaktpunkter finner du på nettsiden til Europakommisjonen.

 • Kan man bruke ansvarsrett for å supplere dokumentasjon av byggevarer?

  Nei. Regler om ansvarsrett og dokumentasjon av byggevarer utfyller hverandre. Det som kreves av dokumentasjon fra produsent og ansvarlige foretak vil imidlertid variere fra produkt til produkt.

 • Hvordan kan jeg vite om en nasjonal standard har blitt notifisert?

  Bruk den europeiske søkemotoren TRIS for å finne ut om en nasjonal standard har vært notifisert til Europakommisjonen.

 • Hva er dokumentasjonskravene for leskur, venteskur, busskur, røykeskur, sykkelskur og tilsvarende konstruksjoner?

  Leskur og tilsvarende prefabrikkerte konstruksjoner i stål eller aluminium er ikke underlagt en egen harmonisert standard, men faller inn under NS-EN 1090-1 som dekker lastbærende komponenter i stål og aluminium samt byggesett som er markedsført som byggevarer. Standarden definerer byggesett som ett sett med lastbærende komponenter som skal settes sammen og monteres på byggeplass. Standarden NS-EN 1090-1 er harmonisert, og det er krav om CE-merking og ytelseserklæring av de lastbærende komponentene.

  Når en prefabrikkert stål- eller aluminiumskonstruksjon er tilvirket på et verksted, skal verkstedet angi konstruksjonens ytelser i form av CE-merking og ytelseserklæring før konstruksjonen skal leveres til byggeplassen. For å sikre at produsent eller stålverkstedet har denne dokumentasjonen, er produksjonen av prefabrikkerte stålkonstruksjoner underlagt en sertifisering fra et tredjepartsorgan (teknisk kontrollorgan). Dette følger av NS-EN 1090-1, pkt. ZA.2.1 som sier at lastbærende komponenter i stål og aluminium er i system 2+ for system for attestering av samsvar.

  Her finner du en veiviser om hvilke krav som stilles til dokumentasjon på prefabrikkerte stålkonstruksjoner.

  Det er ikke er tillatt å markedsføre, omsette eller bruke byggevarer som ikke er CE-merket så lenge produktene faller inn under en harmonisert standard.

  Sanksjoner

  Dersom Direktoratet for byggkvalitet finner at byggvarer ikke har tilfredsstillende produktdokumentasjon, kan direktoratet fatte vedtak om å:

  • stanse markedsføring, omsetning og bruk av produktet
  • trekke tilbake produktet
  • gi overtredelsesgebyr

  Vedtak om stans og tilbaketrekking kan følges opp med tvangsmulkt.

  Tips oss

  Har du mistanke om ulovlig markedsføring, omsetning eller bruk av byggevarer? Tips oss her.