Tilsyn med ytterdører med brannegenskaper

I løpet av 2022 skal Direktoratet for byggkvalitet kontrollere at ytterdører med brannegenskaper omsettes med nødvendig produktdokumentasjon.

Sist endret 08.03.2022

Direktoratet driver risikobasert markedstilsyn med byggevarer. Ytterdør med brannegenskaper er et produkt som har noe høyere risiko for mangelfull produktdokumentasjon enn mange andre byggevarer.

Tilsynet blir gjort blant produsenter, importører og distributører av ytterdører med brannegenskaper. Alle som blir berørt av markedstilsynet vil få et informasjonsbrev fra direktoratet.

En produsent av ytterdører med brannegenskaper (branndører) kan bruke standarden NS-EN 16034 i kombinasjon med produktstandarden NS-EN 14351-1 til å CE-merke dørene.

En referanse til begge standardene må stå i ytelseserklæringen.

Slik gjennomfører vi markedstilsynet

Vi kommer til å kontakte et utvalg av foretak som mottar informasjonsbrevet for å gjennomføre tilsyn med produktdokumentasjonen.

Vi fokuserer på produktene som er omfattet av disse harmoniserte standardene:

  • NS-EN 14351-1:2006+A2:2016+NA:2017
  • NS-EN 16034:2014

Ytterdør med brannegenskaper er en byggevare som skal utformes etter en felleseuropeisk standard,

som betyr at produktene må ha CE-merke og ytelseserklæring.

Bransjeaktørene som blir valgt ut for tilsyn blir bedt om å fremlegge følgende produktdokumentasjon:

  • CE-merking
  • Ytelseserklæring (på norsk, svensk eller dansk)
  • Produktsertifikat
  • Bruksanvisning/monteringsanvisning (på norsk, svensk eller dansk)

Hensikten med tilsynet er å sikre at produktene omsettes med riktig produktdokumentasjon og i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK).

Vi gir tilbakemelding til de utvalgte aktørene etter at markedstilsynet er gjennomført og stiller eventuelle krav om retting. Prosjektet blir avsluttet med en samlerapport som publiseres på våre nettsider.