Om tilsyn med produkter

Tilsyn sikrer at regelverket etterleves og at produkter til byggverk har tilfredsstillende produktdokumentasjon, og at de ikke utgjør en risiko, for helse, sikkerhet og miljø.

Sist endret 11.10.2016

Direktoratet for byggkvalitet er tilsynsmyndighet for produkter til byggverk i Norge.

Direktoratets tilsyn

Målgrupper for direktoratets tilsyn er produsenter, importører, og distributører.

Direktoratet fører både proaktivt (direktoratet bestemmer årlig hvilke produkter og hvilke aktører som skal kontrolleres) og reaktivt tilsyn (oppfølging av bekymringsmeldinger som sendes til direktoratet.)

Direktoratet kan be om all dokumentasjon (teknisk dokumentasjon, sertifisering, produktdokumentasjon, med mer) som er nødvendig for å vurdere om produktet er i samsvar med regelverket.

Direktoratet kan pålegge aktørene ulike sanksjoner (pålegg om å rette avvik, stanse markedsføring og omsetning, trekke tilbake varer fra markedet, og kalle tilbake det som allerede har blitt satt på markedet), med eller uten tvangsmulkt, samt overtredelsesgebyr.

Kommunens tilsyn med produktdokumentasjon

Er produktene allerede bygget inn i byggverk eller levert på byggeplassen, er det kommunen som vil treffe de nødvendige reaksjoner dersom det er benyttet mangelfull produktdokumentasjon.

Direktoratet bistår kommunene i vurdering av produktdokumentasjon.

Kommunen kan gi pålegg om fjerne produkter fra byggverk.

Kommunen kan også trekke tilbake ansvarsretten hvis ansvarlige foretak har unnlatt å ivareta sin funksjon eller har unnlatt å følge pålegg fra kommunen.

Kommunen kan også nekte å utstede ferdigattest.

I tillegg har ansvarlig foretak sentral godkjenning, skal kommunen melde fra til Direktoratet for byggkvalitet (avdeling for sentral godkjenning). Foretaket kan da risikere å miste den sentrale godkjenningen.

Se også