Spørsmål og svar om utvendige vann- og avløpsanlegg

Regelverket om utvendige vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg) finner du i kapittel 15 i byggteknisk forskrift. Under ser du svar på spørsmål vi får om temaet.

Sist endret 18.11.2020
 • Jeg skal bygge. Hvor stor må avstanden være mellom VA-anlegget og bygget som oppføres?

  Avstand fra bygning til VA-anlegg bør være minimum 4 meter, med mindre annet fremgår av plan, lokal VA-norm, dispensasjon eller avtale med ledningseier (ledningseier kan være kommunen eller private, som for eksempel naboen som har stikkledning som krysser din eiendommen).

 • Kan det bygges over VA-anlegg?

  Vann- og avløpsanlegg bør ikke overbygges. Anlegg som likevel må overbygges, bør legges i varerør, kulverter eller tilsvarende. Ved overbygging av mindre viktige ledninger kan det være tilstrekkelig å legge varerør i ny trasee for inntrekking av nye rør på et senere tidspunkt.

 • Hva menes med hovedledninger for vann og avløp?

  Med hovedledning menes offentlig ledning, allment tilgjengelig for tilknytning.

  Grensen mellom stikkledninger og hovedledninger går i tilkoblingspunktet på hovedledningen. Enkelte kommuner bruker andre grenseoppganger. Hør med din kommune hva som gjelder. På vannledninger er anboringsklammeret en del av stikkledningen.

 • Kan overvann føres til hovedledning for avløp?

  Utbygging og annen grunnutnytting av en eiendom bør utføres slik at nedbøren fortsatt kan få avløp gjennom infiltrasjon i grunnen (se vannressursloven §7).

  Det kan være nyttig følge trepunktsstrategien ved behandling av overvann:

  1. Infiltrasjon
  2. Fordrøyning
  3. Lede overvannet i ledninger til vassdrag

  Infiltrasjon og fordrøyning er å foretrekke ut fra miljøhensyn og avløpsnettets begrensninger til å ta imot store nedbørsmengder.

  Lokal håndtering av overvannet er også fordelaktig med tanke på vannbalansen i området, jf. vannressursloven § 7, annet ledd. Når lokal håndtering av overvannet ikke er mulig ut fra naturgitte og praktiske grunner, kan kommunen bestemme at overvann og drensvann må ledes bort i eget avløp til vassdrag, terreng, infiltreres i grunnen eller helt eller delvis føres til hovedledning for overvann.

  Kommunen er vassdragsmyndighet etter vannressursloven § 7, annet ledd. Kommunen (ledningseier) kan sette en øvre grense for påslipp av overvann til en offentlig overvannsledning. Grensen settes som største tillatte vannføring (liter/sekund).

  For å forebygge avleiringer og redusert kapasitet, bør alle veisluk ha sandfang.

 • Hvilke dokumentasjon skal finnes for et VA-anlegg?

  Det anbefales at vann- og avløpsledninger legges i rett linje mellom kummer o l. Vann- og avløpsledninger må måles inn. Kart/skisse med innmålingsdata sendes kommunen for innlegging i ledningskartverket, jf. SAK § 34 nr. 2.

  Produkter og materialer som brukes i vann- og avløpsanlegg, skal oppfylle bestemmelsene i plan- og bygningsloven og de tekniske kravene i byggteknisk forskriften (TEK10), samt forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK). I tillegg må prosjektering og utførelse være i samsvar med Norsk Standard eller likeverdige standarder.

  Eier av VA-anlegg skal oppbevare all dokumentasjon om de produkter som er benyttet, jf TEK17 kap. 4.

 • Hvilke krav gjelder for vann til brannslokking?

  Hvis ikke hovedvannforsyningssystemet er dimensjonert for nødvendig vannmengde til brannslokking og sprinkleranlegg, må brannvannsforsyningen sikres på annen måte.

  Kravene til levering av vann til brannslokking er gitt i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Dimensjonerende vannføring bør leveres med et trykk ved brannuttaket på minst 1,0 bar.

  For vannverk der det vanlige vannforbruket er lavt, er det i enkelte tilfeller ikke mulig å levere vann til sprinkleranlegg og innfri kravene til vannkvalitet. (Ved vanlig forbruk kan oppholdstiden i ledningsnett og høydebasseng bli for lang). I slike tilfeller må leveringen av vann til store sprinkleranlegg sikres på annen måte.

 • Hvordan bør VA-anlegget plasseres?

  For å unngå framtidige konflikter mellom vann- og avløpsrør og seinere tiltak bør VA-ledninger plasseres i områder som er regulert til vegformål eller lignende areal til felles bruk.