Byggteknisk forskrift (TEK 10)

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis. Veiledningen inneholder også en del råd om hvordan bygninger kan bli bedre enn minimum. Det er tillatt, og ofte klokt, å prosjektere og bygge bedre enn minimumskravene.

Norsk Standard og SINTEF Byggforsks anvisninger er gode verktøy for å lage byggverk. Derfor lenker vi til dem under de enkelte paragrafer, til tross for at dette ikke er gratis hjelpemidler. Adgang til dem krever avtale med prisfastsetting som faller utenfor vårt virkeområde, på samme måte som annet verktøy for prosjektering og bygging.

I veiledningen er det mange lenker til temaveiledninger som er forankret i tidligere regler. Hjemlene og regelhenvisningene i disse er naturligvis utdatert. Det teknisk faglige innholdet er imidlertid godt egnet også for forståelse av dagens regler, så langt det passer.

Informasjon utgitt av Direktoratet for byggkvalitet kan fritt brukes og gjengis. Det er altså tillatt å laste ned veiledningen og mangfoldiggjøre den. Ved nedlasting vil veiledningen også være tilgjengelig når man er uten bredbåndforbindelse, men uten fleksibilitet og à jourhold som ligger i nettløsningen.

Det er også mulig å laste ned eller skrive ut enkeltbestemmelser. Bruk ikonet for "skriv ut" som er plassert øverst ved hvert kapittel.

Illustrasjoner

  • Grafonaut, med mindre annet er oppgitt. Flere av illustrasjonene er laget etter idé fra SINTEF Byggforsk
  • Kapittel 5 og 6 er fra veilederen Grad av utnytting fra Miljøverndepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Direktoratet for byggkvalitet.
  • Kapittel 7: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Kapittel 14: Standard Norge og Boligprodusentenes forening
  • § 13-1 Figur 1 og § 13-20 Figur 1: SINTEF Byggforsk (kilde)

Publikasjonsnummer: HO-2/2011

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 26. mars 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-1, § 12-1, § 21-10, § 23-8, § 27-6, § 28-1, § 28-7, § 29-3, § 29-4, § 29-5, § 29-6, § 29-7, § 29-8, § 29-9, § 29-10, § 30-1, § 30-2, § 30-4, § 30-5, § 30-6, § 31-2 femte ledd og lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgave å gjennomføre samsvarsvurderinger § 7.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. III nr. 5 (direktiv 95/16/EF), kap. V nr. 2 (direktiv 90/396/EØF endret ved direktiv 93/68/EØF), kap. XXI nr. 1 (direktiv 89/106/EØF), kap. XXIV nr. 1c (direktiv 2006/42/EF), vedlegg IV nr. 4 (direktiv 78/170/EØF endret ved direktiv 82/885/EØF), nr. 10 (direktiv 92/42/EØF endret ved direktiv 93/68/EØF), nr. 17 (direktiv 2002/91/EF) og vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF). EØS-avtalens vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EF) nr. 279/2009, forordning (EF) nr. 213/2011 og forordning (EF) nr. 623/2012.
Endringer: Endret ved forskrifter 7 april 2010 nr. 628, 11 mai 2010 nr. 683, 9 des 2011 nr. 1323, 28 mars 2012 nr. 262, 15 juni 2012 nr. 621, 9 des 2012 nr. 1233, 20 mars 2013 nr. 314, 17 des 2013 nr. 1579, 9 des 2014 nr. 1552, 24 juni 2015 nr. 766, 12 nov 2015 nr. 1290, 30 nov 2015 nr. 1370, 13 april 2016 nr. 373, 6 juni 2016 nr. 581, 9 des 2016 nr. 1564.
Rettelser: 20.01.2011 (§ 12-6), 05.09.2013 (EØS-henvisningsfeltet), 01.01.2015 (§ 12-7 (4) bokstav b), 05.04.2016 (§ 14-5 (4) bokstav b tabellen), 25.05.2016 (tabelloverskrifter).