Økt tilsyn med sentralt godkjente foretak

Tilsynsaktiviteten med ordningen for sentral godkjenning økte med om lag 20 prosent i 2013, sammenlignet med året før. Til sammen ble det utført 510 dokumenttilsyn og 140 stedlige tilsyn.

Sist endret 27.02.2014
Direktoratets avdeling for sentral godkjenning gjennomførte tilsammen 650 tilsyn i 2013
Direktoratets avdeling for sentral godkjenning gjennomførte tilsammen 650 tilsyn i 2013 Foto: Colourbox

Direktoratet for byggkvalitet gjennomfører dokumenttilsyn og stedlige tilsyn med foretak som har sentral godkjenning. Tilsynet skal avdekke om foretakene oppfyller kravene regelverket setter til virksomhetens kvalitetssikringssystem.

Tilsynene i 2013 er i hovedsak basert på innrapporteringer som kommer fra kommunene etter gjennomførte byggeplasstilsyn lokalt.

98 saker utløste ytterligere kontroll

Resultatet for 2013 viser at 98 av 510 dokumenttilsyn førte til videre oppfølging. I disse sakene har direktoratet foretatt en grundig sjekk av om kvalitetssikringssystemet) var tilpasset og implementert i foretakene. Det ble også sjekket om systemet var aktivt i bruk og om det tilfredsstilte systemkravene i tråd med byggesaksforskriften (kapittel 10 og 12).

Resultat av dokumenttilsynet:  

 • 43 av de 98 sakene ble avsluttet uten noen form for sanksjoner.
 • Hver tredje sak endte med en advarsel til foretakene.
 • I 28 prosent av sakene ble sendt ut varsel om tilbaketrekking av den sentrale godkjenningen. Fem av disse varslene endte med advarsel.
 • 18 endte med vedtak om tilbaketrekking av godkjenningen.

Stedlige tilsyn nyttig arena for erfaringsutveksling

I tillegg til å besøke foretak, møter direktoratet også byggesaksansvarlige i kommunene hvor tilsynet gjennomføres. Hensikten med møtene er å informere om tilsynet og registreringene som blir gjort ute hos foretakene.

- For både kommunene og direktoratet er dette nyttig arena for å rapportere og diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til tilsyn. Et godt samarbeid og erfaringsutveksling med kommunene styrker tilsynsarbeidet både i direktoratet og kommunene, sier avdelingsdirektør Steinar Fretheim.

Av 140 stedlige tilsyn, ble 122 avsluttet uten noen form for sanksjon. Det ble gitt 13 advarsler og seks varsler om tilbaketrekking av den sentrale godkjenningen.

Direktoratet har som mål å besøke flest mulig kommuner i området der tilsynet gjennomføres. I løpet av 2012 og 2013 er det gjennomført møter med 44 av landets kommuner.

Manglende eierforhold til egne systemer

Både store og små foretak som med sentral godkjenning innenfor ulike funksjoner og tiltaksklasser har gjennomgått tilsyn i løpet av året. Tilsynet for 2013 viser at styringssystemet hos flere av foretakene er gjennomgående bra. Spesielt gjelder dette hos de som har et egenutviklet system.

De hyppigste avvikene viser

 • at systemrutiner ikke er tilpasset foretakets fagområder og tiltaksklasser
 • at interne rutiner ikke er implementert i daglig drift
 • mangelfulle rutiner om kontrahering, styring og oppfølging av leverandører og underentreprenører  
 • manglende rutiner for håndtering av prosjektdokumenter 
 • mangelfull revisjon av foretakets styringssystem
 • manglende rutiner for avviksbehandling
 • oppdatert organisasjonsplan
 • sporbarhet i eget system

- Avvikene henger gjerne sammen med at kvalitetssikringssystemene ikke er justert etter virksomhetens behov. For å unngå avvik, oppfordrer vi derfor foretakene til å gjøre systemene levende og tilpasse dem til aktivitetsnivået i virksomheten, sier Fretheim.

Ennå flere tilsyn i 2014

I 2014 økes tilsynsaktiviteten ytterligere. Målet er å gjennomføre 525 dokumenttilsyn og 175 stedlige tilsyn. Dette er en merkbar økning fra 2013 og målet skal sikres gjennom økte ressurser, utvikling av it-verktøy og effektivisering av egen drift.

I løpet av året blir Finnmark, Nordland, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane prioritert. I tillegg planlegges det tilsyn i Bergen, Trondheim og Oslo og omegn.


Tabell:

Type tilsyn fordelt på funksjoner

 

Antall dokumenttilsyn

fordelt på funksjoner

Antall stedlige tilsyn

fordelt på funksjoner

Ansvarlig prosjekterende 50 % 49%
Ansvarlig utførende 37 % 44 %
Ansvarlig søker 13 % 7 %Kontaktperson: