Energi og miljø

Publisert 12. november 2018

Se tidligere artikler om energikravene som trådte i kraft 1.1.2016

Spørsmål og svar om energi og miljø

 • Til § 14-1 annet ledd:

  Hva menes med ”oppvarmet bruksareal (BRA)”?

  En bygnings oppvarmede bruksareal er i mange tilfeller et mindre areal enn bygningens bruksareal. Metoden for å beregne dette er angitt i norske standarder. (Se mer om dette i veiledningen til § 14-1). Eksempler på areal som ofte ikke tas med i oppvarmet bruksareal, er garasje og utvendig bod. Oppvarmet areal er gjerne begrenset til areal innenfor isolerte yttervegger.

 • Til § 14-2 første og annet ledd:

  Dere viser til energikrav for småhus Småhus: enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer , men hva regnes som et småhus Småhus: enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer ?

  Vår definisjon av småhus Småhus: enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer er sammenfallende med norsk standard, NS 3457-3:2013: enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer. Denne definisjonen finner du også i kapitlet med definisjoner i veiledningen til TEK10.

 • Til § 14-4 annet ledd:

  Kan bygninger under 1000 m2 med åtte boenheter oppvarmes med kun elektrisitet?

  Ja. For en bygning med oppvarmet bruksareal (BRA)under 1000 m2, er det tillatt med kun elektrisk oppvarming, og det er heller ikke krav om et energifleksibelt distribusjonssystem. Dersom bygget er et "småhus Småhus: enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer " er det normalt et krav om skorstein. Se mer om dette i § 14-4 fjerde ledd. 

 • Til § 14-4 annet ledd:

  I veiledningen til § 14-4 står det at det ikke er krav om at varmt tappevann skal ha lavtemperatur. Hvorfor ikke?

  Den viktigste årsaken til dette er ønsket om å hindre helsefare som følge av legionella-bakterien. Se mer om dette i veiledningen til § 15-5.

 • Til § 14-4 annet ledd:

  For bygninger over 1000 m2 er det i § 14-4 krav om tilrettelegging for "bruk av lavtemperatur varmeløsning". Gjelder dette all oppvarming i bygningen?

  Nei, dette kravet må se ses i sammenheng med kravet om energifleksible varmesystemer i samme paragraf. Lavtemperatur varmeløsning gjelder kun for den energifleksible oppvarmingen som må installeres for å oppfylle paragrafens annet ledd. Det er ingen krav om lavtemperatur for resten av varmebehovet.

 • Til § 14-4 fjerde ledd:

  Når er det krav om pipe/skorstein?

  Krav om skorstein gjelder kun for småhus Småhus: enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer (se egen definisjon over) som ikke har vannbåren varme og heller ikke for småhus Småhus: enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer som bygges etter passivhusstandarden (NS 3700). En stålpipe kan oppfylle kravet, og det forutsettes at pipa står klar for montering av et ildsted. Det er ikke krav om at ildstedet (f.eks. vedovn) er montert.

 • Til § 14-4 første ledd:

  Er det tillatt å installere gasspeis for å dekke noe av oppvarmingsbehovet?

  Ja, under forutsetning av at det brukes biogass. Det er ikke tillatt å bruke fossil gass.

 • Til § 14-5:

  Hva er energikravet til vinduer i en hytte/fritidsbolig?

  Kravet er avhengig av størrelsen på fritidsboligen. Det er ingen energikrav til vinduer dersom det oppvarmede arealet er under 70 m2. Dersom størrelsen er over 70 m2, men mindre enn 150 m2, gjelder kun minstekravet, som vil si en U-verdi på 1,2 W/m2 K. For fritidsbolig over 150 m2 er kravet til vinduer som for boliger.

 • Til § 14-5:

  Gjelder arealegrensene for fritidsbolig for hele bygningen, eller for "fritidsbolig med én boenhet" slik det var i de tidligere reglene?

  Arealgrensene gjelder for hele bygningen, og dette er en endring fra reglene før 1. januar 2016. For eksempel vil en tomannshytte som totalt er på 140 m2 nå ha reduserte energikrav. Se mer om dette i § 14-5.

Se flere spørsmål og svar om bygg og byggesak