Ledige stillinger

Vi har for tiden fire ledige stillinger.

Sist endret 16.05.2018
Foto fra direktoratets kontorlokaler

Kommunikasjonsrådgiver

Vi har fått flere kommunikasjonsoppgaver og søker etter en ny, ambisiøs kollega til kommunikasjonsstaben på tre medarbeidere.

Kommunikasjonsstaben har det overordnede ansvaret for kommunikasjon i Direktoratet for byggkvalitet.

Vi er rådgivere for ledere og medarbeidere, og vi planlegger og gjennomfører kommunikasjonstiltak.

Nå trenger vi en kommunikasjonsrådgiver som skal delta i kommunikajonsstabens løpende oppgaver med å gi kommunikasjonsfaglig råd til ledelse og medarbeidere, ha mediekontakt, produsere innhold til våre kanaler og planlegge og gjennomføre arrangementer.

Vår nye kollega skal i tillegg jobbe tett med nettredaktøren for å utvikle nettsidene våre videre. Du må derfor ha erfaring med å jobbe strategisk med innhold på nett, og ha kompetanse på analyseverktøy som Google Analytics.

Søknadsfristen er utvidet.

Seniorarkitekt/seniorrådgiver - arkitektur og byggeskikk

Stillingen er plassert i avdeling for byggeregler og digitalisering. Avdelingen er ansvarlig for formidling av gjeldende regelverk og hva som danner grunnlaget for god byggkvalitet, samt rådgivning og regelverkstøtte til kommuner, byggenæring og publikum. Oppfølging av ByggNett-strategien og utvikling av nye digitale løsninger er sentrale arbeidsområder for avdelingen. Avdelingen har kontor i Oslo.

Nye tider stiller nye krav til byggkvalitet, både den opplevde i de nære omgivelsene våre, og den målbare – hva som står seg over tid. Direktoratet ønsker å styrke sin rolle som kompetansesenter. Vi skal fremme god byggkvalitet i samsvar med regelverket, men også kvaliteter som strekker seg utover regelverket, ved blant annet å vurdere funksjonelle løsninger og alternative utforminger.

Endringer i klima stiller byggsektoren overfor store utfordringer i tiden framover, som fører med seg økte krav til kvalitet for bygningsmassen. Dette vil påvirke hvordan og hvor vi bygger, hvordan vi gjennomfører byggeprosessen og hvordan vi tar vare på eksisterende bygninger.

For å styrke arbeidet vårt med byggkvalitet søker vi en ny medarbeider som vil være en sentral fagperson som særlig kan bidra med kompetanse innen arkitektur og byggeskikk.

Du vil bli del av det spennende fagmiljøet vårt som utvikler kunnskap om byggsektoren, effekter av regelverket og sammenhengen mellom ulike bygningspolitiske virkemiddel.

Utreder/samfunnsøkonom

Avdeling for tilsyn og produkt har en utrederfunksjon som yter bistand til alle deler av organisasjonen i samfunnsøkonomiske analyser. Vi har også ansvar for regelverksutvikling, utredning og veiledning om regelverk om krav til produktdokumentasjon, samt fører tilsyn etter dette regelverket. Til sammen har vi et sterkt fagmiljø for tilsyn og regelverksutvikling.  
Direktoratet er opptatt av å ta gode avgjørelser gjennom utredninger og samfunnsøkonomiske analyser. Det skal være god kvalitet på utredningene som identifiserer handlingsrom og vurderer konsekvenser av endringer i regelverk og andre tiltak som er viktige for byggkvaliteten. Som et ledd i dette arbeidet trenger vi å styrke vår kompetanse på analyser, utredninger og å hente inn faktagrunnlag. Vi søker derfor etter samfunnsøkonom/utreder som kan bidra i dette viktige arbeidet.

Jurist med interesse for digitalisering og forenkling av regelverk

Arbeidsoppgavene vil spenne fra juridisk kvalitetssikring, regelverksutvikling og tolkningsarbeid til nybrottsarbeid relatert til digitale løsninger. Du vil i stor grad delta i tverrfaglige prosjekter.