Nye regler for å øke brannsikkerheten på campingplasser

Regjeringen vil bidra til mer brannsikre og tryggere campingplasser. Nå sendes forslag til forskriftskrav om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater på campingplassene på høring.

Sist endret 10.08.2021

Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

På mange campingplasser står campingvognene tett. Det kan føre til at en brann sprer seg raskt, og til at brannvesenet ikke kommer frem dersom det begynner å brenne.

For å øke brannsikkerheten på norske campingplasser vil regjeringen innføre krav om parsellinndeling og etablering av branngater. Målet er å hindre brannspredning på campingplasser, og sikre tilgang for brannvesenet og andre nødetater. Ved å dele campingplasser inn i avgrensede parseller, med branngater imellom, kan man forhindre at brann sprer seg til andre deler av campingplassen, eller til områdene utenfor.

I regjeringens forslag skal parsellene ha et grunnareal på maksimalt 1200 kvadratmeter. Branngatene mellom parsellene skal være minst åtte meter brede. Krav om parsellinndeling og etablering av branngater vil gjelde for nye tiltak, slik som nyetableringer, utvidelser, oppgraderinger og andre vesentlige endringer av og på campingplassen. Forslaget får med andre ord ikke tilbakevirkende kraft.

Forskriftsbestemmelsen skal virke sammen med, og tre i kraft samtidig som, krav til fire meters avstand mellom campingenheter på campingplasser. Samlet vil endringene bidra til et enklere regelverk og økt brannsikkerhet. De nye kravene trer i kraft 1. januar 2022.

Les mer om høringsforslaget på DiBKs nettsider.