Byggenæringen er stadig mer positiv til universell utforming

Det er nå en tilnærmet full oppslutning i byggenæringen og i kommunene om at universell utforming er viktig for å skape et inkluderende samfunn, viser en ny undersøkelse.

Sist endret 04.01.2019
Undersøkelse viser at stadig flere mener universell utforming er viktig for et inkluderende samfunn.

Undersøkelsen som er gjort av Ipsos for Direktoratet for byggkvalitet er den tredje i rekka. Den måler hvordan kommuner og aktører i byggenæringen forholder seg til universell utforming.

Sammenlignet med tidligere undersøkelser er det en fortsatt positiv holdningsendring blant de som har svart. 99 prosent av kommunalt ansatte og 94 prosent fra byggenæringen mener at universell utforming er viktig for et inkluderende samfunn.

Oppslutningen om tilgjengelighet i boliger er også økende i byggebransjen, der 77 prosent er positive. Dette er en økning fra 69 prosent i 2016. Tilsvarende økning ser vi i holdning til universell utforming i eksisterende byggverk.

Undersøkelsen tyder også på at endringene av byggteknisk forskrift i 2017 (TEK17) har bidratt til å gjøre reglene om universell utforming enklere å forstå. Ni av ti i bransjen mener nå at myndighetskravene til universell utforming i TEK17 ikke kommer i konflikt med andre krav.

Dette er en økning på 16 prosentpoeng fra 2016, da respondentene ble spurt om reglene i TEK10.

Undersøkelsen viser at det fortsatt er en tydelig sammenheng mellom kunnskap og holdning til universell utforming.

Årets undersøkelse finner de samme sammenhengene som undersøkelsene i 2014 og 2016 viste:

  • God kompetanse om universell utforming henger sammen med positive holdninger
  • God integrering av universell utforming i byggeprosjekter henger sammen med positiv holdning
  • De som har god kunnskap om universell utforming er også de som oppgir at de har behov for mer kompetanse