Endringer i SAK og TEK med veiledning 1. juli

1. juli 2015 er det gjort en rekke forenklinger i byggesaksforskriften med veiledning. Samtidig gjøres det mindre endringer i byggteknisk forskrift og tilhørende veiledning.

Sist endret 01.07.2015
1. juli er det gjort endringer i byggesaksforskriften (SAK) og byggteknisk forskrift (TEK) med tilhørende veiledninger.

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Forenklinger i byggesaksforskriften (SAK)

1. juli 2015 endres byggesaksforskriften (SAK) slik at mange byggeprosjekter nå kan settes i gang på egen eiendom uten søknad til kommunen. Det gjøres også forenklinger i blant annet reglene om nabovarsel og tidsfrister.

Du som bygger må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket, blant annet med arealplaner som gjelder for området. Du må finne ut hva, hvor og hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din.

De viktigste endringene er gjort i § 4-1 om unntak fra søknadsplikt, § 5-2 om nabovarsel, i kapittel 7 om tidsfrister for saksbehandling og § 8-1 om ferdigattest for eldre bygg.

Endringer i byggteknisk forskrift (TEK)

1. juli 2015 gjøres det mindre endringer i kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk og kapittel 15 Installasjoner og anlegg i byggteknisk forskrift (TEK).

Endringene er knyttet til løfteinnretninger. Endringene innebærer blant annet en tydeliggjøring av norsk regelverk, slik at det skal fremgå klart at dersom en heis eller løfteinnretning oppfyller kravene i heisdirektivet og maskindirektivet, kan de også omsettes og brukes i Norge.

  • I § 12-3 Krav om heis i byggverk, § 12-15 Dør, port mv og §12-21 Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer mv. er det gjort enkelte presiseringer
  • I §§ 15-11 til 15-15 er teksten omstrukturert og det er gjort endringer i innholdet

Endringer i veiledningen til byggteknisk forskrift (vTEK)

I kapittel 11 Sikkerhet ved brann, er det gjort enkelte, mindre endringer:

  • Henvisninger til eldre temaveiledninger er erstattet med henvisninger til nyere standarder
  • I § 11-8 er det gjort en presisering om røyktetthet for dører og luker som er klassifisert etter NS 3919
  • Under definisjoner er det tatt inn et supplement til definisjonen av bruttoareal i NS 3940:2012 som gjelder ved beregning av bruttoareal i tilknytning til kap. 11

I kapittel 15 Installasjoner og anlegg, er det gjort noen presiseringer om vann- og avløpsinstallasjoner (§§ 15-5, 15-6 og 15-7). Det er ellers gjort noen redaksjonelle endringer, bl.a. i § 13-20.