Endringer i veiledningene til TEK og SAK 1. juli

Veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK10) § 14-4 om krav til løsninger for energiforsyning er endret fra 1. juli 2016. I tillegg er det gjort presiseringer for å tydeliggjøre veiledningene til både TEK10 og byggesaksforskriften (SAK10).

Sist endret 01.07.2016

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Ny veiledning til løsninger for energiforsyning

I kapittel 14 om energi i TEK10 er veiledningen til § 14-4 om preaksepterte ytelser til energifleksible varmesystemer, endret. I veiledningen til annet ledd heter det nå at "Energifleksible systemer må dekke minimum 60 % av normert netto varmebehov, beregnet etter NS 3031:2014".

Asplan Viak har på oppdrag fra DiBK utredet konsekvenser av ulike valg av prosentsats i den preaksepterte ytelsen. Rapporten fra denne utredningen kan leses her.

Mindre presiseringer i veiledningen til TEK10

Brannmyndighetenes rolle i byggesaker er presisert i veiledningen til TEK10 11-17 første ledd.

Det er i tillegg gjort mindre presiseringer i veiledningen til kapittel 14 om energi. Dette gjelder § 14-1 tredje ledd, § 14-2 annet og sjette ledd, § 14-3 annet ledd, § 14-4 annet ledd og § 14-5 fjerde ledd. Presiseringene er nærmere forklart i endringshistorikken som ligger under de forskjellige bestemmelsene.

Byggesaksforskriften: Presiseringer i veiledningen om utdanning og praksis

I veiledningen til § 11-3 om krav til utdanning og praksis i byggesaksforskriften er det gjort presiseringer om relevant utdanning og praksis. Her heter det nå at "[...] Det kan også legges vekt på relevant og kvalifiserende praksis som er opparbeidet før utdanningen er avsluttet. [...]". Her finner du hele veiledningsteksten til 11-3.

15. juni ble det gjort en presisering i § 11-1 om kravet til at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket.

I § 13-5 annet ledd bokstav g er henvisning til prosjektering etter energitiltaksmetoden og energirammemetoden tatt ut av veiledningen.

I tillegg har veiledningen til § 20-3 fått et nytt avsnitt om overgangsbestemmelser. Bestemmelsen gjelder sentralt godkjente foretak som hadde et godkjenningsområde som etter 1.1.2016 er splittet i to eller flere. I veiledningen presiseres det at disse foretakene fram til 1.7.2018 kan "[...] søke og bli vurdert i de nyetablerte godkjenningsområdene på grunnlag av kvalifikasjonskravene som gjaldt før 1. januar 2016."

Veiledningen til kapittel 20 er oppdatert med informasjon om overgangsbestemmelser som gjelder forenklingene som trådte i kraft 1. juli 2015.