Endringer om kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse i TEK17 fra 1. juli

Fra 1. juli 2020 fører et nytt kapittel i avfallsforskriften til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17).

Sist endret 26.06.2020

Fra 1. juli 2020 er et nytt kapittel om betong og tegl fra riveprosjekter lagt til i avfallsforskriften. Som følge av dette er TEK17 § 9-7 om kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse endret til også å omfatte andre bygningsfraksjoner som må fjernes etter avfallsforskriften.

Det nye kapittelet i avfallsforskriften skal ivareta forsvarlig gjenvinning av lite forurenset betong- og teglavfall, samt fjerning og destruksjon av avfall som inneholder høye konsentrasjoner av PCB.