EU vurderer revisjon av byggevareforordningen

Siden 2014 har byggevareforordningen fastsatt regler for omsetning og tilsyn av CE-merkede byggevarer. Nå vil EU-kommisjonen vurdere forordningen. Produsenter og importører av byggevarer inviteres til å følge arbeidet og gi sine kommentarer.

Sist endret 04.09.2017

Byggevareforordningen trådte i kraft i norsk rett 1. januar 2014 med krav om CE-merking av byggevarer. CE-merking gjelder for byggevarer hvor det finnes en harmonisert standard eller hvor produsenten har valgt å få utført en europeisk teknisk bedømmelse av produktet.

EU-kommisjonen har satt i gang en prosess for å vurdere nærmere hvordan byggevarer skal reguleres fremover.

Utgangspunktet er at forordningen i sin nåværende form gjør det kostbart å utarbeide dokumentasjonen, særlig for små og mellomstore bedrifter. Bransjen har også uttrykt ønske om større fleksibilitet i utformingen av dokumentasjonen slik at informasjonsbehovet til kundene kan ivaretas bedre. I tillegg oppleves standardiseringssystemet som tregt på byggevareområdet og det pågår en diskusjon rundt de enkelte medlemslandenes mulighet til å ha egne regler for visse typer egenskaper.

Inviterer alle land til diskusjon og høring

EU-kommisjonen vil gjennomføre en bred diskusjon om den framtidige reguleringen av byggevarer.

Som et ledd i revisjonsarbeidet, har Kommisjonen holdt flere møter med representanter fra byggenæringen og myndigheter i EU-/EØS-landene, såkalte Technical Platforms. Her diskuteres ulike problemstillinger, og disse varierer fra gang til gang.

Flere slike møter om ulike problemområder knyttet til byggevareforordningen blir mest sannsynlig holdt. Møtene er åpne for alle, også norske interessenter. Oppsummeringer fra møtene legges fortløpende på Kommisjonens nettsider.

DiBK følger prosessen

Direktoratet følger også prosessen i de andre europeiske gruppene vi deltar i på byggevareområdet. I denne forbindelse har vi også en referansegruppe med norske bransjeaktører hvor vi deler informasjon og diskuterer ulike problemstillinger knyttet til forordningen.

Tre alternative revisjoner av forordningen

Kommisjonen peker på flere forskjellige alternativer for den framtidige reguleringen av byggevarer:

  1. Ingen endring i regelverket
  2. Revidering av byggevareforordningen enten ved:
    1. en mindre revisjon som bare ser på problemstillingene som ble reist i "Implementation report" fra juli 2016
    2. en bredere revisjon som også ser nærmere på de underliggende prinsippene i forordningen
    3. en omfattende revisjon som nærmere vurderer strukturen og systemet på et mer fundamentalt nivå
  3. Tilbaketrekking av byggevareforordningen

De ulike alternativene er noe nærmere drøftet i et roadmap som ble publisert i juni.

Både de alternative revisjonsmetodene og erfaringene med byggevareforordningen vurderes. Denne prosessen skal ende opp i et dokument som kommisjonen planlegger å sende på en tolv ukers offentlig høring.

Høringen vil være åpen for alle interessenter og gir anledning til å kommentere direkte til Kommisjonen.