Forslag til endring i § 9-7 i byggteknisk forskrift

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet forslag til endringer i TEK17 § 9-7 på høring.

Sist endret 07.03.2018

Samordning med nytt kapittel i avfallsforskriften

I høringen er det foreslått å gjøre endringer i TEK17 § 9-7 for å samordne bestemmelsen med forslaget til nytt kapittel om betong- og teglavfall i avfallsforskriften som Miljødirektoratet har på høring.

Høringsforslaget innebærer at kartleggingsplikten og plikten til å utarbeide miljøsaneringsbeskrivelse i TEK § 9-7 ikke bare skal omfatte farlig avfall, men også andre bygningsfraksjoner som må fjernes i henhold til det nye kapittelet i avfallsforskriften.

De foreslåtte endringene i § 9-7 er en vesentlig forutsetning for at det nye kapittelet om betong- og teglavfall i avfallsforskriften skal fungere etter hensikten.

Se høringsforslaget og svar på høringen om § 9-7 i byggteknisk forskrift