Høring: Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på høring forslag om endringer i TEK17 § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk.

Sist endret 15.03.2019

Endringene gjelder nye krav til avstand mellom campingenheter for å ivareta forsvarlig brannsikkerhet på campingplasser. Høringsforslaget vil bidra til forenkling av regelverket og tilrettelegge for forutsigbarhet og likebehandling.

Høringsfristen er 03.05.2019

Se også