Huskeliste når du erklærer ansvar

8 viktige punkter som må være på plass når du skal erklære ansvar for arbeidet i en byggesak.

Sist endret 11.12.2015

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

(Saken er oppdatert 15. desember 2015)

Den norske ordningen med lokal godkjenning av foretak i byggesaker er historie. Fra 1. januar 2016 skal du i stedet erklære ansvar i byggesaken. Hva betyr dette for din bedrift?

Hva innebærer det å erklære ansvar?

Å erklære ansvar innebærer at et foretak tar på seg et offentligrettslig ansvar for oppgaven det skal utføre i en byggesak. Det betyr at foretaket bekrefter at det er kvalifisert for oppgaven, at det har et system for å ivareta kravene i plan- og bygningsloven og TEK10, og det betyr at foretaket er kjent med reglene om sanksjoner for eventuelle brudd på krav som er fastsatt i lov og forskrift.

Her er 8 punkter som bedriften må ha på plass før byggearbeidet starter.

1. Sjekk ut formell kompetanse

Før du kan påta deg et ansvar som prosjekterende eller utførende, må du forsikre deg om at foretaket har den formelle kompetansen på plass.

For å erklære ansvar må bedriften oppfylle formalkravene i tiltaksklassen:

Tiltaksklasse

Funksjon

Utdanningsnivå, jf. § 11-2

År med arbeidserfaring

1

Søker

Mesterbrev eller fagskole med fagplan for linjefag, eller tilsvarende

4

1

Prosjekterende

Mesterbrev eller fagskole med fagplan for linjefag, eller tilsvarende

4

1

Utførende

Fag- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med hjemmel i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller tilsvarende

2

1

Kontrollerende

Mesterbrev eller fagskole med fagplan for linjefag, eller tilsvarende

4

2

Søker

Mesterbrev eller fagskole med fagplan for linjefag, eller tilsvarende

6

2

Prosjekterende

Utdanning på ingeniørhøgskolenivå med 180 studiepoeng eller tilsvarende

6

2

Utførende

Mesterbrev eller fagskole med fagplan for linjefag, eller tilsvarende

3

2

Kontrollerende

Utdanning på ingeniørhøgskolenivå med 180 studiepoeng eller tilsvarende

6

3

Søker

Utdanning på universitetsnivå (sivilarkitekt, sivilingeniør, mastergrad eller tilsvarende grad) med 300 studiepoeng eller tilsvarende.

8

3

Prosjekterende

Utdanning på universitetsnivå (sivilarkitekt, sivilingeniør, mastergrad eller tilsvarende grad) med 300 studiepoeng eller tilsvarende.

8

3

Utførende

Utdanning på ingeniørhøgskolenivå med 180 studiepoeng eller tilsvarende

5

3

Kontrollerende

Utdanning på universitetsnivå (sivilarkitekt, sivilingeniør, mastergrad eller tilsvarende grad) med 300 studiepoeng eller tilsvarende.

8

2. Sjekk ut krav til kvalitetssikring

Det er ikke lenger krav til kvalitetssikringsrutiner som kun skal heve kompetansenivået generelt i byggenæringen, men det er fortsatt krav til kvalitetssikringsrutiner som retter seg mot å oppfylle krav og sikre kvalitet i det enkelte tiltaket.

3. Fylle ut ansvarserklæring

Før du kan starte din del av arbeidet i byggesaken, må du fylle ut en ansvarserklæring og sende denne til ansvarlig søker eller direkte til kommunen med kopi til ansvarlig søker. For å sikre en effektiv prosess er det viktig at du fyller ut alle relevante punkter i blanketten. Du finner revidert blankett nummer 5181 på nettsiden vår, eller på nettsiden til kommunen din.

Det er kun foretaket som skal signere på ansvarserklæringen. Du trenger ikke legge ved dokumentasjon på kompetansen til foretaket hver gang du erklærer ansvar i en byggesak.

I ByggSøk kan ansvarlig søker legge inn erklæringer om ansvarsrett i stedet for søknader om ansvarsrett.

4. Sende din erklæring til ansvarlig søker

For å sikre en effektiv og enhetlig prosess, anbefaler vi at alle erklæringer sendes ansvarlig søker slik at erklæringene kan sendes samlet, sammen med en oppdatert gjennomføringsplan for byggesaken. Det er først når dokumentet er sendt til kommunen, at din bedrift påtar seg ansvaret.

I en del tilfeller vil det være mest praktisk for bedriften å sende erklæringen direkte til kommunen. Kopi må da sendes til ansvarlig søker.

Dersom du er utførende, kan du ikke starte med arbeidet før igangsettingstillatelse foreligger fra kommunen.

5. Oppdatere gjennomføringsplanen

Som ansvarlig søker er det ditt ansvar å sende en revidert gjennomføringsplan til kommunen. Ved eventuelle endringer i gjennomføringsplanen, er det ditt ansvar å sørge for at kommunen til enhver tid har siste versjon av planen.

6. Sikre at underleverandører er kvalifisert

Hvis du henter inn underleverandører til å bistå deg i byggesaken, er det ditt ansvar å sikre at underleverandørene har de nødvendige kvalifikasjonene.

7. Ha dokumentasjonen på plass

Du trenger ikke legge ved dokumentasjon på foretakets kompetanse hver gang du erklærer ansvar i et byggeprosjekt. Men det er et absolutt krav at bedriften kan dokumentere kompetansen sin i det interne kvalitetssikringssystemet. Dokumentasjon på kompetanse må du kunne framvise når kommunen utfører tilsyn hos deg.

8. Unntak fra krav om formell kompetanse for tiltaksklasse 1

Kommunen kan gjøre unntak fra krav til formell kompetanse for bedrifter som skal utføre oppgaver i tiltaksklasse 1.

Dersom foretaket ikke har den formelle kompetansen på plass, kan de søke kommunen om ansvarsrett dersom de har lang og god relevant praksis.

En slik søknad er et unntak som det ikke er laget noen blanketter for. Søknaden må derfor skrives som et brev hvor det redegjøres for kompetanse og erfaring som foretaket har.