Hva er mest lønnsomt – å minimere byggavfall, gjenvinne eller ombruke?

Direktoratet for byggkvalitet vil avdekke hva som er mest lønnsomt i byggeprosjektet gjennom samfunnsøkonomisk analyse.

Sist endret 09.09.2019
Nytt vindu i gammelt hus. Illustrasjonsfoto
Hva er mest lønnsomt i et byggeprosjekt? Ombruk av byggevarer, gjenvinning av byggevarer eller mindre avfall fra nybygg? Foto: Colourbox

Direktoratet for byggkvalitet utlyste i vår en konkurranse om forsvarlig ombruk. Resirqel AS vant konkurransen og skal levere sluttrapport 1. oktober.

Nå utlyser vi en ny konkurranse «Samfunnsøkonomisk analyse av avfallsminimering fra nybygg, gjenvinning og ombruk av byggevarer».

I 2017 var det nesten to millioner tonn avfall i Norge fra bygging, rehabilitering og riving. 35 prosent av avfallet kom fra nybygg, omlag 25 prosent kom fra rehabilitering og nærmere 40 prosent kom fra riving. Av dette ble en tredjedel levert til materialgjenvinning. EUs rammedirektiv for avfall sier at minst 70 prosent av byggavfallet skal materalgjenvinnes fra 2020.

– Her er det et stort gap mellom krav og mengden materialer som faktisk gjenvunnet. Det må vi gjøre noe med, sier seniorrådgiver Ingunn Marton i DiBK.

I den samfunnsøkonomiske analysen ønsker direktoratet å få mer informasjon om hva som er mest lønnsomt: Å minimere avfallsmengden fra nybygg, gjenvinne byggevarer eller ombruke byggevarer.

– Konkurransen er utlyst på Doffin med frist for innlevering 25. september. Vi håper mange synes konkurransen er interessant og vil legge inn et tilbud slik at vi får bedre kunnskap om hva som er mest lønnsomt og kan sette inn tiltak som gjør det enklere å nå kravene, sier Marton.