Brexit: Hvordan vil en "no deal" påvirke handel med byggevarer?

Hvis Storbritannia forlater EU i slutten av mars uten en avtale vil det kunne påvirke import og eksport av byggevarer.

Sist endret 01.03.2019
Rør_artikkel.jpg
Brexit kan få følger for import av byggevarer fra Storbritannia til Norge Foto: Colourbox

Det er byggevareforordningen som regulerer omsetningen av byggevarer i EU/EØS-området. Dersom det ikke blir noen avtale mellom Storbritannia og EU, får det følger for hvordan Storbritannia forholder seg til dette felleseuropeiske regelverket.

Hvilke konsekvenser får ingen avtale ("no deal") for handelen med byggevarer?

Hvis det ikke blir noen avtale mellom Storbritannia og EU, vil Storbritannia oppfattes som et såkalt tredjeland, på linje med for eksempel Kina og USA. Britiske tekniske kontrollorganer mister da status som tekniske kontrollorganer etter byggevareforordningen.

Samtidig fjernes kontrollorganene fra den felles europeiske databasen, NANDO. Det innebærer at kontrollorganene ikke kan gjøre tredjepartskontroller etter byggevareforordningen.

For norske virksomheter som importerer byggevarer fra Storbritannia innebærer dette at virksomheten skifter rolle fra å være «distributører» etter byggevareforordningen til å bli «importører».

Dermed får norske virksomheter som importerer byggevarer fra Storbritannia til Norge strengere forpliktelser til å kontrollere og utarbeide produktdokumentasjon, slik det i dag er når man importerer varer fra for eksempel Kina og USA.

Storbritannia har informert om at de i en tidsbegrenset periode aksepterer at byggevarer som oppfyller kravene i EØS-regelverket, kan omsettes der også etter Brexit. Alle eksisterende harmoniserte europeiske standarder vil bli fastsatt som nye UK-standarder. Dette betyr at det ikke vil være noen forskjell mellom UK-standarder og europeiske harmoniserte standarder.

Produkter som er merket med CE-merke og har ytelseserklæring etter byggevareforordningen blir derfor fortsatt akseptert i Storbritannia i denne perioden. Landet vil varsle når de ikke lenger aksepterer varer basert på EØS-regelverk.

Hva skjer med byggevarer som er vurdert av britiske tekniske kontrollorganer?

Byggevareforordningen krever at tekniske kontrollorgan skal være etablert i et EØS-land og være utpekt til å utføre tredjepartskontroll av produktene av en myndighet i dette landet. Dersom Storbritannia går ut av EU uten avtale, vil byggevarene som er vurdert av britiske tekniske kontrollorgan ikke lenger ha tilstrekkelig produktdokumentasjon for å omsettes på det norske markedet.

Det vil være mulig å inngå avtaler mellom produsenten, det britiske tekniske kontrollorganet og et teknisk kontrollorgan i EØS om overføring av ansvaret for tredjepartskontrollen. Ta kontakt med den britiske produsenten eller det britiske kontrollorganet hvis du trenger mer informasjon knyttet til en konkret byggevare.

Mer informasjon om Brexit

Regjeringen.no har mer informasjon om konsekvensene av Brexit for blant andre næringsdrivende.

Europakommisjonen har gitt en utdypende fortolkning og eksempler på hvordan begrepet "bringe i omsetning" fra byggevareforordningen skal forstås i tilfelle det ikke blir en avtale mellom Storbritannia og EU. Dokumentet må leses i sammenheng med informasjonen som Kommisjonen publiserte 22. januar 2018.

Britiske myndigheter har også lagt ut spesifikk informasjon om byggevarer. Her kan du også lese mer om «UK-merket» som vil erstatte «CE-merket» i Storbritannia.