Mer om de nye reglene for terrasse og små tilbygg

Fra 1. mai ble det enklere å bygge terrasser og små tilbygg. Her kan du se et opptak som viser de viktigste endringene.

Sist endret 20.05.2021

Forskriftsendringene betyr blant annet at terrasser på inntil én meters høyde med rekkverk og tilbygg som kan brukes til beboelse og varig opphold, kan bygges uten å søke.

Se opptak fra webinar om forskriftsendringene

6. mai arrangerte vi webinar om de nye forskriftsendringene om terrasse og tilbygg. Fagdirektør Frode Grindahl i Direktoratet for byggkvalitet gikk igjennom de viktigste endringene.

Under ser du opptaket fra webinaret.

Spørsmål og svar fra webinar om forskriftsendringene

I løpet av webinaret kom det inn flere spørsmål fra deltakerne. Under har vi svart på noen av spørsmålene.

Unntakene fra søknadsplikt forutsetter at du bygger i samsvar med kommunens arealplaner

For å slippe søknadsplikt etter SAK10 § 4-1 må det du bygger være i samsvar med gjeldende planformål. Du må blant annet sjekke kommuneplanens arealdel og reguleringsplan med bestemmelser. Slike bestemmelser kan begrense plassering, størrelse (utnyttelsesgrad) og utforming (visuelle kvaliteter).

Med en slik forutsetning vil unntakene fra søknadsplikt gjelde for blant annet områder med rekkehus og tomannsboliger.

Det er mulig å søke dispensasjon fra planbestemmelser. Dersom kommunen innvilger dispensasjon, kan du bygge etter unntaket.

Det er i utgangspunktet ingen arealbegrensning på terrassen, men du kan ikke bygge den lenger ut fra ytterveggen enn 4.0 meter. I tillegg må avstanden til nabogrensen være minst 1,0 meter. Planbestemmelser kan også begrense hvor stort du kan bygge.

Grad av utnytting

Terrassene som er unntatt fra søknadsplikt blir regnet med i grad av utnytting. Dette betyr at den delen av terrassen som er mer enn 0,5 meter over det planerte terrengets gjennomsnittsnivå rundt konstruksjonen, skal bli regnet med i bebygd areal (BYA).

Platting som ikke på noe sted er over 0,5 meter over ferdig planert terreng, får ikke bebygd areal og blir ikke regnet med i grad av utnytting.

Bygning som kun har tilleggsdel fra før kan kun utvides med tilleggsdel

Tilbygg til en garasje eller et uthus kan ikke inneholde rom for varig opphold eller beboelse. Godkjent formål for bygningen kan ikke bli endret. Et tilbygg til en garasje kan for eksempel ha en bod eller være en utvidelse av garasjen.

Utleie

Tilbygg etter unntaket kan inngå i en utleiedel, så lenge det ikke oppstår en søknadspliktig oppdeling av boenhet, jf. SAK10 § 2-2. Unntaket kan ikke blir brukt hvis tilbygget medfører at det oppstår en ny boenhet eller at tilbygget i seg selv blir en egen boenhet.

Nytt skjema for å melde søknadsfrie tiltak til kommunen

Det er laget nytt skjema for tiltak unntatt søknadsplikt som skal meldes inn til kommunen. Dette gjelder bygninger som er oppført etter unntaksbestemmelsene i SAK10 § 4-1 bokstav a, b og c. Dette gjelder dermed ikke for terrasser etter det nye unntaket i bokstav d. Skjemaet inneholder mer veiledningsstoff og flere illustrasjoner enn tidligere. Skjemaet kan du laste ned her: Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.