Mindre endring i DOK-forskriften

EU-kommisjonen har fastsatt tre rettsakter som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Rettsaktene er nå vedtatt i norsk rett.

Sist endret 11.02.2021

Rettsaktene er tatt inn i EØS-avtalen og er derfor implementert i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). Rettsaktene var på høring på direktoratets nettside frem til 4. mai 2019 og 12. september 2019.

Hovedinnholdet i endringene 

Kommisjonen har fastsatt to rettsakter om publisering av 13 europeiske bedømmelsesdokumenter. Et europeisk bedømmelsesdokument er en harmonisert teknisk spesifikasjon, som gjør at produsenten frivillig kan CE-merke produktet sitt. Fordelen er at produsenten da fritt kan selge sitt produkt i hele EU/EØS-området.

Kommisjonen har også fastsatt en rettsakt om at rekkverk som brukes for å hindre fallulykker fra høyder, og som ikke utgjør en del av konstruksjonens bæresystem skal være i system 4, som er det laveste systemet. Det innebærer at produsenten selv skal utføre kontrollen av produktet. Det er gjort unntak av kravene til brannpåvirkning.