DiBK ønsker innspill til EUs forslag til ny byggevareforordning

For å sikre at norske interesser blir ivaretatt i arbeidet med byggevareforordningen, ønsker Direktoratet for byggkvalitet innspill fra relevante aktører.

Sist endret 24.05.2022

I mars presenterte Europakommisjonen en pakke med lovforslag og initiativer for å fremme bærekraftige produkter og bærekraftige produktvalg. En revidert byggevareforordning er en del av denne pakken.

Forordningen vil erstatte dagens byggevareforordning, og vil både stille flere krav til produkter og gjelde for flere typer produkter enn de som er omfattet av dagens forordning.

Revisjon av byggevareforordningen har to målsettinger:

 • Fremme et velfungerende indre marked for byggevarer.
 • Bidra til EUs mål for det grønne og digitale skiftet, herunder en moderne, ressurseffektiv og konkurransedyktig økonomi.

Ønsker å ivareta norske interesser

Direktoratet for byggkvalitet ønsker innspill fra relevante aktører om hva som er viktige norske interesser i forhandlingene av regelverket, slik at de kan ivaretas best mulig i det videre arbeidet med byggevareforordningen.

For å sikre norske interesser, ber vi om tilbakemelding innen 13. juni.

Innspillene kan sendes til post@dibk.no, merket med "22/3957 Høring av Kommisjonens forslag til ny byggevareforordning". Uttalelsene er som hovedregel offentlige etter offentleglova.

De viktigste endringene i forordningen

 • Gi en tydeligere definisjon av forordningens virkeområde, i tillegg vil enkelte brukte byggevarer, 3D-printede byggevarer og prefabrikkerte hus falle inn under virkeområdet.
 • Gi nye fullmakter til Kommisjonen for å vedta tekniske spesifikasjoner gjennom rettsakter i de tilfellene standardiseringssystemet ikke leverer, og gi adgang til å fastsette produktkrav.
 • Innføre miljø-, funksjonalitets- og sikkerhetskrav for byggevarer.
 • Etablere en harmonisert sone, tydeligere rollefordeling mellom aktørene og bedre muligheter for medlemsstatene til å hente inn og utveksle informasjon.
 • Innføre en ny forpliktelse for produsentene om å utforme en samsvarserklæring i tillegg til dagens ytelseserklæring.
 • Gi en liste over generelle bærekraftskrav. Kravene skal defineres nærmere for hver produktfamilie i rettsakter eller harmoniserte standarder.
 • Innføre og utvikle forenklinger og unntaksbestemmelser for svært små foretak.
 • Styrke håndhevingsmulighetene til markedstilsynsmyndighetene.
 • Utvide varekontaktpunktets rolle for å støtte markedsaktørene.
 • Etablere et nytt system som gir enhver fysisk eller juridisk person mulighet til å klage eller rapportere på saker knyttet til brudd på forordningen.
 • Forordningen skal være i samsvar med forordning om økodesign for bærekraftige produkter og digitale produktpass.

På Kommisjonens nettside Have your say finner du:

 • forslag til ny byggevareforordning
 • oversettelse til de offisielle EU-språkene
 • portal for å gi innspill til Kommisjonen med frist 12. juli 2022

 

 

Gi innspill

Send innspill til forslaget om ny byggevareforordningen til post@dibk.no.

Merk e-posten "22/3957 Høring av Kommisjonens forslag til ny byggevareforordning"

Frist for innspill er 13. juni 2022.