Slokkegassen IG-541 og personsikkerhet – behov for dokumentasjon

En ny rapport fra RISE Fire Research konkluderer med at de relevante standardene for gass-slokkeanlegg ikke gir grunnlag for å bruke slokkegassen IG-541 i bygg beregnet for overnatting uten at det foreligger ytterligere dokumentasjon.

Sist endret 08.05.2019

I prosjekteringen av byggverk skal det alltid dokumenteres at slokkemiddelet som brukes for å håndtere en brann i bygget ikke medfører fare for liv og helse.

Der byggteknisk forskrift (TEK17) krever automatisk slokkeanlegg av brann, angir de preaksepterte ytelsene at anlegget må være et automatisk sprinkleranlegg som er prosjektert og utført i samsvar med standarden NS-EN 12845:2015. I boligbygninger, og deler av byggverk avsatt til boligformål, kan anlegget prosjekteres og utføres i samsvar standarden NS-INSTA 900-1:2013.

– Det er også mulig å bruke andre typer automatiske slokkeanlegg enn sprinkleranlegg, eller andre tiltak som gir tilsvarende sikkerhet ved å hindre, begrense eller kontrollere en brann lokalt der den oppstår, sier sjefingeniør Vidar Stenstad i Direktoratet for byggkvalitet.

– Det er da en forutsetning at det foreligger dokumentasjon som viser at det alternative anlegget vil gi minst like god beskyttelse og pålitelighet som et automatisk sprinkleranlegg utført i samsvar med standardene som er angitt i TEK17. Samtidig må det dokumenteres at det slokkemiddelet som brukes, ikke kan medføre fare for liv og helse, sier Stenstad.

Rom med IG-541 skal kunne evakueres innen fem minutter

RISE Fire Research har vurdert de standardene som er relevante for prosjektering og utførelse av gass-slokkesystemer i Norge, blant annet NS-EN 15004-serien og ISO 14520-serien. Ingen av de gjeldende standardene beskriver eksplisitt at IG-541 kan benyttes i beboelsesrom, men det er heller ikke beskrevet at IG-541 ikke kan benyttes. Bruk av begrepet «personell», som benyttes i NS-EN 15004-1, gir imidlertid en klar indikasjon på at standarden ikke er beregnet for bygninger hvor folk bor eller overnatter.

Etter gjennomgang av standardene mener RISE Fire Research at disse standardene for gass-slokkeanlegg ikke gir grunnlag for å bruke IG-541 i byggverk beregnet for overnatting uten at evakueringskrav som generelt gjelder for gass-slokkesystemer er oppfylt. For konsentrasjonen av slokkegass som gjennom tester har vist å være tilstrekkelig for slokking - altså designkonsentrasjon - for IG-541 vil dette si at rom skal kunne evakueres innen fem minutter etter at systemet er utløst. IG-541 behandles ikke annerledes enn andre inertgasser i standardene.

Lengre oppholdstid og slokkevirkning må dokumenteres

RISE Fire Research anbefaler å igangsette et arbeid for å undersøke om det er mulig å forlenge oppholdstiden for personer eksponert for IG-541 basert på medisinske forhold.

Dersom det er mulig å dokumentere at lengre opphold i designkonsentrasjon av IG-541 ikke medfører økt helserisiko, må det også dokumenteres at slokkevirkningen av IG-541 er like god som sprinkleranlegg. Dette kan gjøres ved å utvikle en egen teststandard eller ved å endre den allerede eksisterende standarden NS-EN 15004-10.

Det må også dokumenteres at kravene til tette rom og bygninger er oppfylt, samtidig med at krav om trykkavlastning ved utløsning av gass-slokkeanlegg kan oppfylles i de anvendelsesområdene som omfatter permanent opphold. Dersom oppholdstiden i slokkegassen kan økes, kan det eventuelt føre til at fyllingstiden for IG-541 økes. Dermed kan trykkoppbyggingen skje langsommere enn påkrevet i standarder, og risikoen for at personer blir utsatt for høye overtrykk reduseres.

Om rapporten

Prosjektet er utført av RISE Fire Research og er finansiert av Direktoratet for byggkvalitet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennom samarbeidsavtalen om forskning og utvikling mellom DSB og RISE Fire Research.

Spørsmål om rapporten rettes til RISE Fire Research