Unntaksbestemmelse for utbygging i skredområder evaluert

I områder der sannsynligheten for skred er særlig stor er det normalt forbud mot utbygging. I 2009 kom det imidlertid en unntaksbestemmelse som åpner for utbygging i flodbølgeutsatte områder. Nå er bestemmelsen evaluert.

Sist endret 13.06.2018
Unntaksbestemmelse for utbygging i skredområder evaluert. Bildet viser fjellparti.
Unntaksbestemmelsen som åpner for utbygging i flodbølgeutsatte områder, er evaluert. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Unntaksbestemmelse åpner for utbygging i flodbølgeutsatte områder, selv om alminnelige krav til sikkerhet mot skredfare ikke er oppfylt.

Bakgrunn for unntaket

Unntaket skal dekke tilfellene der manglende utbygging fører til at lokalsamfunn mister mulighet for utvikling og opprettholdelse av næring og befolkning fordi det ikke finnes alternative utviklingsarealer.

En ufravikelig forutsetning for unntaket er at det finnes forsvarlige systemer for varsling og evakuering slik at liv ikke går tapt.

Unntaksbestemmelsen oppleves som nyttig

På vegne av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har Agenda Kaupang AS evaluert hvordan unntaksbestemmelsen har fungert og hvilken betydning den har hatt for næringsgrunnlag og bosetting i de flodbølgeutsatte områdene.

Rapporten viser at alle de berørte kommunene har god kjennskap til regelverket og at unntaksbestemmelsen oppleves som relevant og nyttig for å kunne opprettholde næringsliv og bosetting.

Ny konsekvensutredning om bygging i fjellskredutsatte områder

I 2018 har DiBK fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utrede konsekvenser av mulige endringer i reglene for utbygging i fjellskredutsatte områder.

Utredningen gjøres i nært samarbeid med berørte instanser, blant annet NVE, DSB, Norsk Naturskadepool, Landbruksdirektoratet, kommuner og fylkesmannsembeter.