Workshop ga mange innspill om dagslys i bygninger

Direktoratet for byggkvalitet vurderer om det er behov for å endre dagslyskravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Mandag 21. september gjennomførte vi en workshop der fagpersoner fra bransjen kom med innspill til endringer.

Sist endret 24.09.2020
I byggteknisk forskrift § 13-7 står det blant annet at byggverk og rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys. Illustrasjonsfoto: Alexander Brown

Bakgrunnen for workshopen er at en rapport fra Sweco viser at kravene til dagslys i bygninger praktiseres forskjellig.

– Vi får mange spørsmål om kravene til dagslys, og undersøkelsen fra Sweco understreker at de prosjekterende oppfatter reglene som uklare. Det er viktig for oss å vite hvordan regelverket fungerer og blir brukt. Derfor samarbeider vi med bransjen slik at vi kan komme nærmere et svar på om dagslyskravene bør endres eller ikke, eventuelt om vi bør gjøre veiledningen til byggteknisk forskrift tydeligere, sier Madeleine C. Storås, overingeniør i Direktoratet for byggkvalitet.

Mange gode innspill fra bransjen

I overkant av 20 arkitekter, ingeniører, rådgivere og andre fagfolk deltok på den digitale workshopen.

– Gjennom gruppearbeid har vi nå fått svært mange gode innspill til hvordan dagens krav blir forstått og hvilke endringer som bør til for å gjøre det enklere å vurdere om et rom får tilfredsstillende med dagslys, sier prosjektleder Madeleine C. Storås.

Storås understreker at det er for tidlig å si om det vil komme endringer i forskriften eller ikke.

– Vi skal nå gå nøye gjennom alle innspillene fra workshopen og se på hvilke muligheter som ligger i forslagene vi har fått, sier hun.

Flere foreslo klimabasert beregning

Undersøkelsen fra Sweco viste at det i tettbebygde områder kan være utfordrende å bygge i tråd med veiledningen i byggteknisk forskrift. Dette er også en utfordring deltakerne på workshopen opplever. Noen av deltakerne foreslo derfor at enkelte rom bør prioriteres foran andre med tanke på hvor mye dagslys det bør være krav om at det skal komme i rommet.

– Noen stilte også forslag om at dagslyskrav bør være en del av kommunale planer for å sikre at dagslys ivaretas for nabobygg når nye bygg skal prosjekteres. Ellers foreslo flere en klimabasert beregning av dagslys, og at en slik beregning bør sidestilles med de preaksepterte ytelsene for beregning av dagslys. Vi fikk også innspill på at det bør være en forenklet metode for beregning av dagslys i småhus, mens det bør være mer detaljerte simuleringer av dagslys i boligblokker og arbeidsbygninger, forteller Madeleine C. Storås.

– Til sammen fikk vi med andre ord mye interessant vi skal jobbe videre med, fastslår hun.