Slik er vi organisert

Direktoratet for byggkvalitet er bygd opp med fire fagavdelingar, ei administrasjonsavdeling og ein støttefunksjon. I tillegg har vi sekretariatet for Bygg21.

Sist endret 02.05.2019
Organisasjonskart for Direktoratet for byggkvalitet.

Leiing og organisering

Direktoratet blir leia av direktør Per-Arne Horne.

Avdelinga for sentral godkjenning administrerer den frivillige godkjenningsordninga og behandlar søknader og klagesaker. Avdelinga fører også tilsyn med sentralt godkjende føretak for å sørgje for at dei oppfyller fastsette vilkår som kvalifiserer for medlemskap. Avdelinga skal bidra til å vedlikehalde og oppdatere ordninga, utvikle eit tydeleg og lett forståeleg regelverk og arbeide for utvikling av nye element. Frå januar 2016 har avdelinga eit heilskapleg ansvar for alle sider av ordninga, inkludert utvikling og stønad til nødvendig regelverksutvikling til KMD. Avdelinga blir leia av avdelingsdirektør Steinar Andersen og har kontor på Gjøvik.

Dei andre avdelingane held til i Oslo.

Avdelinga for verkemiddel og utvikling har ansvar for regelverksutvikling. I dette arbeidet inngår også vurdering av andre verkemiddel, slik som økonomiske (lån og tilskot) og pedagogiske (informasjon og kompetanse). Viktige føringar for arbeidet i avdelinga er at byggemassen i framtida skal kunne møte behova i framtida, slik som klimaendringar og ei befolkning som lever lenger. Avdelinga har ansvar for utgreiingar, evalueringar og analysar av effektar av regelverk. Avdelinga har spesielt ansvar for byggteknisk forskrift og tilhøyrande rettleiing, og at forskrifta er brukarvennleg, legg til rette for innovasjon og kan brukast i digitale løysingar. Avdelinga deltek i internasjonalt standardiseringsarbeid innanfor digitalisering og bruk av BIM (bygningsinformasjonsmodellar). Christine Molland Karlsen er avdelingsdirektør.

Avdeling for byggereglar og digitalisering er ansvarleg for fortolking av gjeldande regelverk og forvaltar og utviklar rettleiing til SAK og TEK, samt annan regelverksstøtte til kommunar, byggenæring og publikum. Oppfølging av ByggNett-strategien og utvikling av nye digitale løysingar er sentrale arbeidsområde for avdelinga. Avdelinga har ansvar for ByggSøk – den gjeldande løysinga for elektroniske byggesøknader – og arbeider med å utvikle nye, digitale løysingar for byggesøknader og byggesaksbehandling i kommunane. Avdelinga blir leia av fungerande avdelingsdirektør Frode Grindahl.

Avdeling for tilsyn og produkt blir leia av avdelingsdirektør Janneke Solem. Avdelinga fører marknadstilsyn med produkt til byggverk. Avdelinga utviklar regelverket som regulerer produktdokumentasjon, og peikar ut og følgjer opp tredjepartsorgan som blir brukte ved utarbeiding av produktdokumentasjon. I tillegg har avdelinga ansvar for reglane om løfteinnretningar i byggverk. Reglane om sikkerheitskontroll av løfteinnretningar ligg også til avdelinga. Avdelinga støttar og rettleier kommunane i tilsynet deira i byggesaker.

Avdeling for administrasjon og service har ansvar for administrasjon, økonomi og IKT-forvalting i direktoratet, rekneskap, lønn, arkiv og personaladministrasjon. Koordinering og støtte til styring og kontroll, arbeidsplanlegging, leiingsfunksjonar og styringsdialog med departementet er også delar av verkeområdet til avdelinga. Avdelinga blir leia av avdelingsdirektør Bjørn R. Fyen.

Kommunikasjonsstaben har redaktøransvaret for nettsidene og nyheitsbreva til direktoratet. Staben driv kommunikasjonsfagleg rådgiving overfor fagavdelingane og planlegg og gjennomfører kommunikasjonstiltak i samarbeid med avdelingane. Kommunikasjonsstaben blir leia av kommunikasjonssjef Gro Maren Mogstad Karlsen.