Slik er vi organisert

Direktoratet for byggkvalitet er bygget opp med fire fagavdelinger, en administrasjonsavdeling og en støttefunksjon. I tillegg har vi sekretariatet for Bygg21.

Sist endret 01.01.2012
Organisasjonskart for Direktoratet for byggkvalitet 2016.

Ledelse og organisering

Direktoratet ledes av direktør Morten Lie.

Avdelingen for sentral godkjenning administrerer den frivillige godkjenningsordningen og behandler søknader og klagesaker. Avdelingen fører også tilsyn med sentralt godkjente foretak for å påse at de oppfyller fastsatte vilkår som kvalifiserer for medlemskap. Avdelingen skal bidra til å vedlikeholde og oppdatere ordningen, utvikle et tydelig og lettforståelig regelverk og arbeide for utvikling av nye elementer. Fra januar 2016 har avdelingen et helhetlig ansvar for alle sider av ordningen, herunder utvikling og bistand til nødvendig regelverksutvikling til KMD. Avdelingen ledes av avdelingsdirektør Steinar Andersen og har kontor på Gjøvik.

De øvrige avdelingene holder til i Oslo.

Avdelingen for virkemidler og utvikling har ansvar for regelverksutvikling. I dette arbeidet inngår også vurdering av andre virkemidler, slik som økonomiske (lån og tilskudd) og pedagogiske (informasjon og kompetanse). Viktige føringer for arbeidet i avdelingen er at framtidens byggemasse skal kunne møte framtidens behov, slik som klimaendringer og en befolkning som lever lenger. Avdelingen har ansvar for utredninger, evalueringer og analyser av effekter av regelverk. Avdelingen har spesielt ansvar for byggteknisk forskrift og tilhørende veiledning, og at forskriften er brukervennlig, legger til rette for innovasjon og kan brukes i digitale løsninger. Avdelingen deltar i internasjonalt standardiseringsarbeid innenfor digitalisering og bruk av BIM (bygningsinformasjonsmodeller). Christine Molland Karlsen er avdelingsdirektør.

Avdeling for byggeregler og digitalisering er ansvarlig for fortolkning av gjeldende regelverk og forvalter og utvikler veiledning til SAK og TEK, samt annen og regelverksstøtte til kommuner, byggenæring og publikum. Oppfølging av ByggNett-strategien og utvikling av nye digitale løsninger er sentrale arbeidsområder for avdelingen. Avdelingen har ansvar for ByggSøk - dagens løsning for elektronisk byggesøknader - og arbeider med å utvikle nye, digitale løsninger for byggesøknader og byggesaksbehandling i kommunene. Avdelingen ledes av avdelingsdirektør Ragnar H. Jacobsen.

Avdeling for tilsyn og produkter ledes av avdelingsdirektør Janneke Solem. Avdelingen fører markedstilsyn med produkter til byggverk. Avdelingen utvikler regelverket som regulerer produktdokumentasjon, utpeker og følger opp tredjepartsorganer som brukes ved utarbeidelse av produktdokumentasjon. I tillegg har avdelingen ansvar for reglene om løfteinnretninger i byggverk. Reglene om sikkerhetskontroll av løfteinnretninger ligger også til avdelingen. Avdelingen støtter og veileder kommunene i deres tilsyn i byggesaker.

Avdeling for adminstrasjon og service har ansvar for administrasjon, økonomi og ikt-forvaltning i direktoratet. Regnskap, lønn, personaladministrasjon. Koordinering og støtte til styring og kontroll, arbeidsplanlegging, ledelsesfunksjoner og styringsdialog med departementet er også deler av avdelingens virkeområde. Avdelingen ledes av avdelingsdirektør Bjørn R. Fyen.

Kommunikasjonsstaben har redaktøransvaret for direktoratets nettsider og nyhetsbrev. Staben driver kommunikasjonsfaglig rådgivning overfor fagavdelingene og planlegger og gjennomfører kommunikasjonstiltak i samarbeid med avdelingene. Kommunikasjonsstaben ledes av kommunikasjonssjef Gro Maren Mogstad Karlsen.